آدرس

بلوار جمهوری، ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز، طبقه دوم، بال قدیم 

تلفن مستقیم دفتر: 36286420-071

کد پستی:

نمابر:

 پیش شماره تلفن های داخلی 3613 می باشد.

دفترچه تلفن