مدیریت

       دکتر عباس عباسی     

 

  

سمت :

مدیر امور آموزشی

تحصیلات :

دکترای مدیریت بازرگانی

شماره تماس :

071-36133968

دورنگار :

071-36460916

آدرس پست الکترونیکی:

abbasi@shirazu.ac.ir

 
مقالات چاپ شده در مجلات علمی (69)
    ۱- محمدی ع، علی محمدلو م، عباسی ع، خلیفه م (2018) تحلیل محتوا و هم واژگانی متغیرهای ابعاد عملیاتی و مالی زنجیره تامین مطالعات مدیریت صنعتی 53:35-80
    ۲- عباسی ع، یداللهی ش، بیگی ج (2018) بررسی قصد مصرف‌کننده برای خرید محصولات سبز با استفاده از نظریة رفتار برنامه‌ریزی‌شده، نگرانی‌های زیست‌محیطی و دانش زیست‌محیطی تحقیقات بازاریابی نوین 8:111-130
    ۳- علمداریولی ف، محمدی ع، علی محمدلو م، عباسی ع (1399) طراحی یک مدل کسب و کار پایدار با استفاده از روش شناسی سیستمی نرم وبوم مدل کسب وکارمثلث ارزش پژوهشهای نوین در تصمیم گیری 21:95-117
    ۴- ترک زاده ج، عبد شریفی ف، عباسی ع، سلیمی ق (1398) مدیریت محیط سازمانی در موسسات آموزش عالی با رویکرد سیستم پیچیده سازوارشونده: دلالت های کاربردی در مدیریت موسسات آموزش پزشکی پژوهش در آموزش علوم پزشکی 11:71-83
    ۵- خلیفه م، عباسی ع، کاظمی م، سمیع زاده م (1398) مدل سازی نظری اثر تردید سبز مصرف کنندگان بر رفتار و قصد خرید سبز مدیریت بازرگانی 11:825-849
    ۶- کرمی ح، محمدی ع، رعنایی کرد شولی ح، عباسی ع (1398) بررسی تأثیرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد سرمایه گذاری درصنایع تبدیلی کشاورزی تحقیقات اقتصاد کشاورزی 12:85-122
    ۷- محمدی ع، علی محمدلو م، عباسی ع، خلیفه م (1398) تحلیل محتوا و هم واژگانی متغیرهای ابعاد عملیاتی و مالی مطالعات مدیریت صنعتی :-
    ۸- عباسی ع، نیکبخت ا (1398) بررسی نقش اعضای خانواده در تصمیم‌گیری‌های خرید خانوادگی کاوشهای مدیریت بازرگانی 22:381-405
    ۹- محمدی ع، مصلح شیرازی ع، عباسی ع، اخلاق پور س (1398) شبیه‌سازی تعاملات متغیرهای زبانی در فرآیند توسعه بازار سرمایه با بهره‌گیری از سیستم استنتاج فازی و رویکرد پویایی‌شناسی سیستم راهبرد مدیریت مالی 25:239-271
    ۱۰- عباسی ع، عسکری فر ک، سیاح فر م (1398) ارائه مدل زنجیره ارزش پایدار با استفاده از توسعه الگوی پورتر و کارت امتیازی متوازن: مطالعه موردی شرکت پرمیوم باند چشم انداز مدیریت صنعتی 33:141-167
    ۱۱- ابراهیمی ا، عباسی ع، کارانجام س (1398) مدل کهکشانی، استعاره ای نو در حوزه فرهنگ سازمانی؛ مطالعه موردی: برج پژوهشی محمد رسول الله (ص) دانشگاه علوم پزشکی شیراز مدیریت فرهنگ سازمانی 17:145-172
    ۱۲- عباسی ع، ابراهیمی ا، بیگی ج (1398) شناســایی عوامــل مــؤثر بــر پــذیرش تبلیغات دهان بـه دهـان الکترونیـک در اینستاگرام راهبردهای بازرگانی 25:17-30
    ۱۳- باقری م، عباسی ع، خدایی ه (1397) طراحی مدل سنجش اثربخشی دانشگاه‌های سازمانی دولتی (مورد مطالعه: مرکز علمی‌کاربردی کارخانه‌های مخابراتی ایران) مطالعات مدیریت دولتی ایران 2:95-112
    ۱۴- محمدی ع، خلیفه م، علی محمدلو م، عباسی ع، محمود ا (1397) طراحی عملیاتی ومالی سیستم زنجیره تامین چند سطحی در سطوح تصمیم گیری راهبردی و تاکتیکی پژوهشهای نوین در تصمیم گیری 9:267-298
    ۱۵- عباسی ع، الماسی ع، اصغری جهرمی س (1397) ارائه روش کمی اندازه گیری درجه تناسب فرد- سازمان با استفاده از روش ANP مطالعات رفتار سازمانی 7:137-162
    ۱۶- عباسی ع، علی محمدلو م، کریمی ز (1397) طراحی مدلی برای سنجش میزان مهارت‌های مدیران در سطوح مختلف سازمانی مطالعات مدیریت بهبود وتحول 26:45-73
    ۱۷- رعنایی کرد شولی ح، عباسی ع، پشوتنی زاده ه (1396) شبیه سازی الگوی تاثیرات نوسانات دارایی های رقیب سهام بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و قیمت مسکن با رویکرد پویایی شناسی سیستمی مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 33:25-50
    ۱۸- محمدی ع، خلیفه م، عباسی ع، علی محمدلو م، اقتصادی فر م (1396) طراحی زنجیره تامین و یکپارچه سازی رویکردهای عملیاتی و مالی چشم انداز مدیریت صنعتی 26:139-168
    ۱۹- کرمی ح، محمدی ع، رعنایی کرد شولی ح، عباسی ع (1396) بررسی تاتیرات شکل گیری موسسات کوچک و متوسط بر رشد سرمایه گذاری پژوهشهای مدیریت در ایران 21:89-112
    ۲۰- عباسی ع، مصلح شیرازی ع، حسینی ف (1396) ارائه الگوی تدوین استراتژی منابع انسانی و همآهنگی آن با استراتژی کسب وکار، فرهنگ و ساختار سازمانی با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک پژوهش های مدیریت منابع انسانی 9:151-175
    ۲۱- عباسی ع، رستم پورشهیدی ن، بازیار حمزه خانی ا (1396) شکل‌گیری وفاداری به مقصد باتجربه مقصد، تصویر مقصد و رضایت از مقصد کاوشهای مدیریت بازرگانی 9:177-198
    ۲۲- الهیاری ا، عباسی ع، خسروانی نژاد ف، علی پور ف (1395) تاثیر ادراک پرستاران از کیفیت خدمات دریافت شده از جانب مدیران بر رفتار مشتری مداری (مراقبت بیمار محوری) آنان مدیریت پرستاری 5:53-61
    ۲۳- عباسی ع، رعنایی کرد شولی ح، اصغری جهرمی س (1395) طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان بر مبنای مدل های ارزیابی عملکرد سازمانی برای سازمان های دولتی ایران پژوهش های مدیریت منابع انسانی 8:213-235
    ۲۴- عباسی ع، منصورآبادی ز، محمودشاهی ش (1395) تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد مشتریان و قصد خرید با تاکید بر نقش میانجی رضایت مشتریان مدیریت بازرگانی 8:883-900
    ۲۵- رعنایی کرد شولی ح، علی محمدلو م، جاجرمی زاده م، عباسی ع، اله یاری ا (1395) ارائه چارچوبی برای ارزیابی و تحلیل وضعیت ویژگی‌های فرهنگ کار مطالعات مدیریت بهبود و تحول 81:25-86
    ۲۶- عباسی ع، معتضدیان ر، میرزایی م (1395) بررسی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 6:49-63
    ۲۷- عباسی ع، علی محمدلو م، صفی نیا س (1395) طراحی مدلی برای ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت ایستاوین با استفاده از روش¬های تصمیم¬گیری چندمعیاره فازی چشم انداز مدیریت صنعتی 21:129-151
    ۲۸- عباسی ع، زندی لک م، خلیفه م (1394) تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد به برند و ترجیح برند با نقش میانجی کیفیت ادراک شده و ارزش برند چشم انداز مدیریت بازرگانی 24:31-44
    ۲۹- محمدی ع، مولا د، عباسی ع، عسکری فر ک (1394) ارزیابی سهم فناوری در ارزش افزوده بخش صنعت مدیریت صنعتی 7:861-879
    ۳۰- عباسی ع، محمدی ع، استعجاب ا (1394) ارائه الگویی مناسب به منظور تعیین شرکت‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فعال در صنایع شیمیایی) تحقیقات مالی 17:301-324
    ۳۱- زارع ز، مصلح شیرازی ع، عباسی ع (1394) بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی با انگیزش مدیریتی فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی 7:213-234
    ۳۲- عباسی ع، استعجاب ا، محمدی ع (1394) تعیین شاخص‌های مناسب برای تحلیل وضعیت شرکت‌ها و انتخاب شرکت مناسب برای سرمایه‌گذاری پیشرفت های حسابداری 7:102-135
    ۳۳- صفرنیا ح، زارعی ا، عباسی ع (1391) بررسی عوامل موثر بر همکاری بین سازمانی در سازمان های مرتبط با مدیریت بحران مطالعه موردی: استان فارس دانش انتظامی فارس 2:81-106
    ۳۴- برادران م، عباسی ع، صفرنیا ح (1390) بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی بانک تجارت شیراز) دانشور رفتار (مدیریت و پیشرفت) راهبردهای بازرگانی 47:467-482
    ۳۵- ابزری م، حق شناس ا، انصاری م، عباسی ع (1390) بررسی رابطه فرهنگ، نگرش و رفتار سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه ها دانشور رفتار 47:97-112
    ۳۶- عباسی ع، موسوی م، باقری س (1390) بررسی عوامل و نتایج رفتارهای فرانقشی مشتریان خدمات مدیریت بازاریابی 13:57-73
    ۳۷- صفرنیا ح، نبی زاده ف، عباسی ع (1390) بررسی نقش و جایگاه عوامل مؤثر درکیفیت خدمات بر روی رضایتمندی مشتریان کلیدی بانک های دولتی شهرستان کرج مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 7:161-176
    ۳۸- ابزری م، عباسی ع، حق شناس ا، انصاری م (1389) بررسی تاثیر تناسب فرد-سازمان و فرهنگ سازمانی بر رفتار سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه مجله علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی 2:1-21
    ۳۹- ابراهیمی نژاد م، عباسی ع، خلیفه م (1388) بررسی روش های افزایش شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه ایران و انتخاب روشی بهینه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی. مورد: بورس اوراق بهادار تهران پیشرفت های حسابداری 1:1-27
    ۴۰- ابزری م، انصاری م، صفرنیا ح، عباسی ع (1387) بررسی تاثیر تناسب فرد-سازمان بر نگرش اعضای هیات علمی در دانشگاه ها فصلنامه علوم مدیریت ایران 10:63-86
    ۴۱- عباسی ع، محمدیان م (1386) رابطه بین نگرش مصرف کنندگان به وب سایتها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی علوم مدیریت ایران 2:99-119
    ۴۲- ابزری م، کتابی س، عباسی ع (1384) بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی و ارائه یک مدل کاربردی ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز 43:1-17
    43- Abbasi A, Mohamadi S (2020) The Investigation of Research Trends in Supply Chain Management: An Integrated Method of Meta-methodology and Co-word Analysis International Journal of Construction Management :-
    44- Bagheri M, Baum , Ebrahimi A, Abbasi A (2020) Talent Management in the Tourism and Hospitality Industry: Evidence from Iran Anatolia 0:1-11
    45- Mohammadi A, Abbasi A, Alimohammadlou M, Eghtesadifar M, Khalifeh M (2017) Optimal design of a multi-echelon supply chain in a system thinking framework: An integrated financial-operational approach Computers & Industrial Engineering 114:297-315
    46- Mosleh Shirazi A, Mohammadi A, Abbasi A, Nazari M (2016) An Introduction on Principles of Soft Technology Philosophy and Transfer of Commercilal Soft Technology from the View of Systematic Approach of Interactive Planning Turkish Journal of Engineering and Technology 5:194-201
    47- Mosleh Shirazi A, Mohammadi A, Abbasi A, Nazari M (2016) Soft Commercial Technology and its Transfer Model in Small and Medium Enterprises: A Review International Journal of Humanities and Cultural Studies 3:1614-1630
    48- Ebrahimi A, Abbasi A, Khalifeh M, Samizadeh M, Abkhiz F (2016) Role of Consumption Emotions Mediate Perceived Service Fairness to the Service Satisfaction and Its Impact on Customers' Behavioral Intentions ASEAN Marketing Journal (AMJ) 8:54-65
    49- Abbasi A, Asgari arjenaki M, Alimohammadlou M (2016) Comparison of ANFIS and FAHP-FGP Methods for Supplier Selection KYBERNETES 45:474-489
    50- Mohammadi A, Mowla D, Abbasi A, Askarifar K (2015) using thermodynamics entropy to modelling economic value added analysis of manufacturing firms Europian online journal of natural and social sciences 16:490-502
    51- Mohammadi A, Mowla D, Abbasi A, Askarifar K (2015) Analogies between economical and chemical physics system parameters in production process value creation SYLWAN 158:248-256
    52- Asgari arjenaki M, Abbasi A (2015) Comparing MADM and artificial neural network methods for evaluating suppliers in multiple sourcing decision Decision Science Letters 4:193-202
    53- Abbasi A, Rahbar T, Rohani Tabatabaei F (2015) The Investigation and Prioritization Of The Effective Factors On Customers' Loyalty Of Chain Stores Case Study: Hyper Star Store of Shiraz A Journal Of Economics And Management 5:289-311
    54- Abbasi A, Asgari arjenaki M (2014) Supplier Selection Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System and Fuzzy Delphi International Journal of Operations and Logistics 3:351-371
    55- Abbasi A, Moghbeli Z, Ebrahimi A (2014) Survey impact bank reputation in customer citizenship behavior, Case Study of Customer Agri Bank of Kerman (Iran): appraisal and Testing of model by Amos Graphics Technical Journal of Engineering and Applied Sciences 4:359-369
    56- Abbasi A, Mohammadian M (2014) Determination and ranking of factors affecting satisfaction of buyers of passenger cars of Saipa Co. (L90 and Pride at the city of Shiraz using Analytic Hierarchy Process (AHP) Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology 8:1388-1398
    57- Abbasi A, Rohani Tabatabaei F (2014) Exploring the relationship between ethnicity and color dimension on automotive product choice in Iranian Automotive Industry International Journal of Management and Humanity Sciences 3:3703-3710
    58- Abbasi A, Rahbar T (2014) Investigation and Prioritization of Promotion among Retailers by AHP method Case study: Ice cream industry International Journal of Scientific Management and Development 2:737-746
    59- Abbasi A, Nafari R, Ebrahimi A (2014) Investigating the Strategic Position and Representing a Suitable Marketing Strategy using SPACE Matrix in Sepahan Battery Company Asian Journal of Research in Marketing 3:72-86
    60- Nematollahi R, Abbasi A, Forghani M (2014) The Impacts of Implementing ISO Certification 9000 Series on Productivity of Barez Industrial Group International Journal of Social Science and Management 1:15-26
    61- Mohammadi A, Talebnejad A, Abbasi A, Sabet sarvestani M (2013) A multicriteria satisfaction analysis approach in the measurement citizen satisfaction with service quality of urban parks Sciene series data report 5:44-56
    62- Mohammadi A, Talebnejad A, Abbasi A, Sabet sarvestani M (2013) Evaluation of influencing factors on citizens satisfaction with the qualty of services Technical Journal of Engineering and Applied Sciences 6:470-476
    63- Abbasi R, Ebrahiminejad R, Abbasi A (2012) Knowledge Sharing Between Physicians in Shiraz Hospitals Science Series Data Report Journal 4:-
    64- Faghih N, Talebnejad A, Asadi F, Mohammadi A, Abbasi A (2012) study snd analysis of work related accident in fars province international journal of business and management tomorrow 2:1-7
    65- Abbasi A, Safarnia H, Baradaran M, Abbasi R (2011) A Study of factors effecting customer citizenship behavior Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business 3:1169-1190
    66- Safarnia H, Akbari Z, Abbasi A (2011) Review of Competitive Intelligence & Competitive Advantage in the Industrial Estates Companies inthe Kerman City:Appraisal and Testing of Model by Amos Graphics International Business and Management 2:47-61
    67- Safarnia H, Akbari Z, Abbasi A (2011) Review of Emotional Intelligence and Market Orientation in the Industrial Estates Companies in the Kerman City (Iran): Appraisal and Testing of Model by Amos Graphics International Journal of Economics and Management 5:226-250
    68- Safarnia H, Akbari Z, Abbasi A (2011) Review of Market Orientation & Competitive Advantage in the Industrial Estates Companies (Kerman, Iran): Appraisalof Model by Amos Graphics World Journal of Social Sciences 5:133-151
    69- Barkhordar M, Abbasi A, Forghani M (2010) The Effect of Implementing EFQM Model on the Performance: In Barez Industrial Group The International Journal of Knowledge, Culture and Change Management 10:1-14

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همایش ها
    ۱-جاجرمی م، عباسی ع "بررسی نقش مداخله گر مسئولیت اجتماعی سازمان در رابطه بین رهبری اخلاقی و رفتارهای ناهنجارکارکنان در دانشگاه شیراز " چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت وحسابداری (1395)
    ۲-عباسی ع، جوانمردی ا "مروری بر اهمیت مدیریت ارتباط با دانشجو و اولویت بندی عوامل موثر برآن با روش دلفی " چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (1395)
    ۳-عباسی ع، خلیلی م "مروری جامع بر مدیریت تغییر و عوامل موثر در اجرای موفقیت آمیز آن " چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (1395)
    ۴-عباسی ع، محیط قیری ز "مطالعه یادگیری در سازمان و مروری جامع بر فرآیندهای یادگیری سازمانی " چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (1395)
    ۵-عباسی ع، زارع میرک اباد م "مروری جامع بر الگوهای هوش هیجانی در سازمان " چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (1395)
    ۶-عباسی ع، ستوده ر "بررسی نقش میانجی اعتماد سازمانی بر رابطه بین عدالت سازمانی و امنیت شغلی با تعهد سازمانی " پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت (1394)
    ۷-عباسی ع، افسری ا "چالش ها و وضعیت مؤلفه های فضای کسب و کار ایران با ارائه راهکارهای کاربردی " دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار (1394)
    ۸-عباسی ع، دهقان خلیلی ی "مروری بر مطالعات کیفیت زندگی کاری و تاثیر آن بر عملکرد کارکیان " دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی (1394)
    ۹-عباسی ع، اکبری ب "بررسی تاثیر تناسب فرد-سازمان بر نگرش و رفتار کارکنان با مرور مطالعات اخیر " کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری (1394)
    ۱۰-عباسی ع، شریفیان جزی س "بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی: مطالعه مروری " اولین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه (1394)
    ۱۱-محمدی ع، مولا د، عباسی ع، عسکری فر ک "تععین قابلیتهای توسعه صنعتی مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش " کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و مهندسی صنایع (1394)
    ۱۲-عباسی ع، عوضی یادکوری ط "مروری بر الگوهای توسعه منابع انسانی " اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (1394)
    ۱۳-عباسی ع، کیانی م، امینی م، تهمتنی م "شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیر گذار در استقرار مدیریت دانش با استفاده از تکنیک تلفیقی غربالگری فازی و DEMATEL " کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی (1393)
    ۱۴-نوری ع، عباسی ع "بررسی میزان آمادگی ارتباطات بحران در بین سازمان های شهرستان کرمان " سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری (1392)
    ۱۵-عباسی ع، موسوی م، باقری س "بررسی تاثیر مستقیم و واسطه ای وجهه موسسه بر رفتار شهروندی مشتری " چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی (1391)
    ۱۶-عباسی ع "تعیین ابعاد، مولفه ها و شاخص های فرهنگ کار وتلاش " همایش ملی فرهنگ کار و تلاش (1391)
    ۱۷-عباسی ع، سلیمانی م "رابطه بین پنج بعد شخصیت و تعهد سازمانی کارمندان سازمانهای دولتی شهرستان اصفهان " اولین همایش ملی مدیریت (1389)
    ۱۸-اکبری ز، صفرنیا ح، عباسی ع "از هوش سازمانی تا سازمان هوشمند " اولین همایش ملی هوش سازمانی و هوش کسب و کار (1389)
    ۱۹-صفرنیا ح، عباسی ع، حاج حیدری س "سنجش کیفیت خدمات شرکت بیمه دانا شعبه کرمان با استفاده از روش SERVQUAL " اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی (1389)
    ۲۰-عباسی ع، ابزری م، انصاری م "بررسی تاثیر تناسب فرد-سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی " کنفرانس ملی رفتار شهروندی سازمانی (1387)
    ۲۱-عباسی ع "بررسی تاثیر تعامل با دانشجو در تعاملات میان صنعت و دانشگاه " اولین کنفرانس ملی دانشجو، صنعت و توسعه پایدار (1386)
    ۲۲-عباسی ع، خلیفه م "بررسی استقرار سیستم های پشتیبانی تصمیم در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه ایران " کنفرانس مدیریت نوین (1385)
    ۲۳-عباسی ع "بررسی روابط میان فرهنگ سازمانی و تناسب فرد- سازمان در اجرای مدیریت کیفیت جامع " هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت (1385)
    ۲۴-عباسی ع "تلفیق مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت منابع انسانی استراتژیک: مبانی و پیامدها " هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت (1385)
    ۲۵-عباسی ع "تحلیل سیستمی راه‌کارها و موانـع افزایش شفافیت در بازار سرمایة ایران " کنفرانس ملی راهکارهای توسعة حقوق سرمایه گذاران (1384)
    ۲۶-عباسی ع "صندوق های سرمایه گذاری مشترک راهی به سوی توسعة بازار سرمایة ایران:منافع وموانع " کنفرانس ملی صندوق های مشترک سرمایه گذاری (1384)
    ۲۷-عباسی ع "شفّاف سازی بازار سرمایة ایران ، گامـی به سوی توسعه : راه‌کارها و موانـع " کنفرانس ملی بازار سرمایه (1384)
    ۲۸-عباسی ع "نگرشی سیستمی به تحولات ساختاری و نحوة مدیریت آنها ‌‌‌‌در سازمان های هزارة سوم " کنفرانس ملی مدیریت تحول (1384)
    ۲۹-عباسی ع "تحلیلی بر سازمان های نوین هزارة سوم :سازمان های یادگیرنده و یاددهنده " سومین کنفرانس بین المللی مدیریت (1384)

چاپ کتاب
    ۱-ابزری م، عباسی ع، رنجبر م، رزمجویی ق "مدیریت رفتار سازمانی بین الملل " چاپ اول (1390) سازمان مدیریت صنعتی تهران
    ۲-عباسی ع، علوی س "تحقیق درعملیات 3 " چاپ اول (1394) راستینا شیراز

 

عناوین تدریس شده
 
کـارشناسی
اصول سازمان ومدیریت
کارافرینی ۱
مدیریت رفتار سازمانی
سیستم‌های خرید انبارداری و توزیع
طرح ریزی نگهداری و تعمیرات
حفاظت صنعتی
مدیریت مالی ۱
مدیریت مالی ۲
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها
کـارشناسی ارشد ناپیوسته
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته
روش تحقیق پیشرفته
مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته
نظریه های سازمان و مدیریت
روش تحقیق کسب و کار
مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی بین المللی
توسعه و توانمند سازی منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
مدیریت منابع انسانی پیشرفته
رفتار مصرف کننده
برنامه ریزی و تامین منابع انسانی
دکتری تخصصی (Ph.D)
روش شناسی علم مدیریت
روش شناسی تحقیق در مدیریت
کـارشناسی ارشد ناپیوسته
مدیریت زنجیره تأمین و خوشه های صنعتی
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی
نظریه های سازمان و مدیریت
مدیریت مالی
روش شناس پژوهش کیفی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار مصرف کننده
اصول مدیریت کسب و کار
مدیریت مالی پیشرفته
مدیریت استراتژیک منابع انسانی

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (40)
 
دکتری
  نام دانشجو موضوع سال دفاع
سحرسادات محمدی طراحی الگو و ساختار دهی مساله گردشگری پایدار –مسئولانه با رویکرد روش‌شناسی چندگانه سیستمی ۰
کارشناسی ارشد
  نام دانشجو موضوع سال دفاع
مریم بابادی عکاشه طراحی الگوی زنجیره ارزش خدمات بانکی (مورد مطالعه: بانک آینده) ۱۳۹۸
فریده صابرنظراقا طراحی چارچوب و تحلیل شکاف انتظاری و ادراکی از آمیخته بازاریابی در شرکت بازارگستر پگاه منطقه ۳ ۱۳۹۷
مرجان فخارزاده ارائه الگوی عوامل مؤثر بر قصد پذیرش مشتریان محصولات جدید فراسودمند لبنی با توسعه تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده ۱۳۹۶
نیایش رستم پورشهیدی طراحی چارچوب آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند خدمات گردشگری (مورد مطالعه: اماکن تاریخی شهر شیراز) ۱۳۹۶
مونا سیاح فر ارایه‌ی مدل زنجیره‌ی ارزش پایدار با استفاده از توسعه‌ی الگوی پورتر و کارت امتیازی متوازن در یک واحد صنعتی (مطالعه‌ی موردی: شرکت پرمیوم‌باند) ۱۳۹۶
زهرا منصورابادی ارائه چارچوب عوامل مؤثر بر قصد استفاده از خدمات الکترونیک بانک (مورد مطالعه بانک ملت در شهر شیراز) ۱۳۹۶
جمال بیگی ارائه چارچوبی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیک و تأثیر آن بر قصد خرید محصولات غذایی سبز ۱۳۹۶
فرشته حسینی چارچوبی برای تدوین استراتژی منابع انسانی و هم آهنگی آن بااستراتژی کسب وکار، فرهنگ و ساختار سازمانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ۱۳۹۵
مریم السادات آرین بررسی رابطه بین شایستگی های منابع انسانی و اثربخشی سازمانی در شهرداری شهر شیراز ۱۳۹۵
سحر مرادی رودبالی طراحی مدل سنجش مسئولیت اجتماعی و سنجش میزان مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه شیراز ۱۳۹۵
سمانه اصغری جهرمی طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان بر مبنای مدل های ارزیابی عملکرد سازمانی برای سازمان های دولتی ایران (مورد مطالعه: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس) ۱۳۹۵
طاهره عوضی یادکوری سنجش درجه تناسب فرد-سازمان به روش ادراک شده و ارائه راهکارهایی جهت ارتقای آن در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس ۱۳۹۵
زهراء کریمی طراحی مدلی برای سنجش میزان مهارتهای مدیران در سطوح مختلف سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ۱۳۹۵
زینب کمالی فرد بررسی موانع ارتقاء زنان برای رسیدن به مشاغل مدیریتی در سازمانهای دولتی –ایران (مطالعه موردی استان فارس ) ۱۳۹۴
سیده مریم صفی نیا طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت ها ( مطالعه موردی در شرکت ایستاوین) ۱۳۹۳
مولودسادات عسگری ارجنکی انتخاب تامین کنندگان زنجیره ی تامین با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی در شرکت زرین غزال ۱۳۹۲
ایمان استعجاب تعیین میزان جذابیت سرمایه گذاری در شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار ایران و فعال در صنایع شیمیایی ۱۳۹۲
لیلا حاتمی ارائه الگوی وفادارسازی برای فروشگاه¬های زنجیره¬ای ۰
شبنم زارع طراحی الگوی تبیین رابطه تبلیغات و قصد استفاده از خدمات الکترونیک بانک ۰
سمینارویژه ارشد
  نام دانشجو موضوع سال دفاع
لعیا انجوی نژاد طراحی فرایند مدیریت زنجیره تأمین بهینه در صنعت شیلات ۱۳۹۹
میثاق قنبری تحلیل بازار گردشگری شهر شیراز ۱۳۹۷
محمد ضیاییان بررسی پنج فرصت برتر سرمایه گذاری در صنایع فناوری اطلاعات شهر شیراز ۱۳۹۷
علی فتح نوری طراحی مدل کسب وکار شرکتهای توزیعی (مطالعه موردی:شرکت زکریا شیمی پارس) ۱۳۹۶
پریسا کمالی سروستانی بررسی روشهای تامین منابع مالی و انتخاب روش بهینه برای پروژه های شرکت برق منطقه ای ۱۳۹۶
علی داورپناه سنجش میزان یادگیرنده بودن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس ۱۳۹۵
ریحانه زارع بررسی مقایسه ای رویکردهای تدوین استراتژی های منابع انسانی و ارائه چارچوب پیشنهادی ۱۳۹۵
سارا بهلولی قشقایی بررسی مولفه های اصلی مدل های کسب و کارهای الکترونیکی و ارایه مدل بهینه ۱۳۹۵
علی اکبر الماسی ارائه روش کمی اندازه گیری درجه تناسب فرد-سازمان با استفاده از روش ANP ۱۳۹۵
سید علی رضا حمیدی بررسی پیاده سازی نظام مدیریت حرفه ای در سازمانها و ارائه چهار چوب نظام پیشنهادی ۱۳۹۵
عطیه تقی کهزاد بررسی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد ارزش ویژه برند در بیمارستانهای خصوصی ۱۳۹۴
سهیل مجد ارزشیابی عملکرد مدیران دفتر بین المللی شرکت کاله – گروه سولیکو در امارات متحده عربی ۱۳۹۴
نازنین جبری پور آسیب‌شناسی شیوه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با تمرکز بر فرصت‌های شغلی. ۱۳۹۴
میلاد فیروزی بررسی رابطه میان نگرش ها و اعتقادات مصرف کنندگان به تبلیغات اینترنتی(مطالعه موردی بین مشتریان شرکت ابزارآلات صنعتی میلاد صنعت پارس) ۱۳۹۴
فرهاد صیادنسب بررسی وضعیت عوامل موثر بر ارتقای برند بانک انصار ۱۳۹۴
محمد جواد همتیان برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و تدوین استراتژی جذب کارکنان در مجتمع گردشگری تجاری شرق شیراز ۱۳۹۴
مریم دهقانی ارائه مدلی جامع جهت سنجش عناصر تفکر استراتژیک ۱۳۹۳
شروین هلالی پرگالی بررسی مبانی کارآفرینی در حوزه خدمات الکترونیک و طراحی یک کسب و کار جدید ۱۳۹۳
افسون افسری آسیب شناسی فضای کسب و کار استان فارس با استفاده از داده های مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی جهت ارائه راهکارهای کاربردی ۱۳۹۳
هادی اجاقی تاثیر نقش وظایف مدیریت منابع انسانی بر رضایت مندی کارکنان بیمارستان های دولتی شهر شیراز ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (35)
 
دکتری
  نام دانشجو موضوع سال دفاع
فاطمه عبد شریفی مدیریت محیط سازمانی در موسسات آموزش عالی با رویکرد سیستم پیچیده سازوارشونده: مطالعه ترکیبی ۱۳۹۹
علی توضیح طراحی و اعتباریابی چارچوب تحقق اقتصاد مقاومتی در آموزش‌وپرورش: رویکردی ترکیبی ۱۳۹۸
سعید اخلاق پور مدلسازی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس رویکرد سیستمی تلفیقی ۱۳۹۷
حامد صابری کاوش فرآیند انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت ۱۳۹۷
مجتبی خلیفه طراحی سیستم زنجیره تامین شرکت‏های تولیدی با رویکرد عملیاتی و مالی ۱۳۹۶
حسین کرمی مدلسازی عوامل مؤثر بر رشد سرمایه گذاری بخش صنعت در استان فارس با رویکرد پویایی شناسی سیستم ۱۳۹۵
محمد نظری طراحی مدل ‌انتقال ‌فناوری نرم‌تجاری با رویکرد برنامه‌ریزی تعاملی (موردکاوی: بنگاه های‌کوچک‌ و‌ متوسط شهرک صنعتی آق قلا) ۱۳۹۵
کاظم عسکری فر ارائه‌ی مدل تحلیل زنجیره‌ی ارزش با استفاده از قوانین ترمودینامیک؛ مطالعه موردی صنایع شیمیایی استان فارس ۱۳۹۴
امیر سیدعلیخانی مدلسازی مشتریان استارت‌آپ نرم‌افزاری با رویکرد عامل‌بنیان و تحلیل شبکه‌‌ی اجتماعی از منظر متدلوژی استارت‌آپ ناب ۰
هومن پشوتنی زاده مدلسازی تاثیر متغیرهای اقتصادی و رفتاری بر نوسانات قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن سایر بازارهای پولی و مالی جایگزین ۰
فرشاد علمداریولی ایجاد رویکردی برای تحلیل پویای مدل کسب وکار پایدار: مورد مطالعه شرکت تولیدی صنعتی فراسان ۰
کارشناسی ارشد
  نام دانشجو موضوع سال دفاع
لعیا جعفری طراحی نظام مدیریت استعداد بیمه پاسارگاد ۱۳۹۸
علیرضا خوش بین طراحی فرایند جامعه پذیری سازمانی: مطالعه موردی شرکت برق منطقه ای استان فارس ۱۳۹۸
مهسا محسنی بیگ زاده ارزیابی میزان همراستایی فرهنگ با استراتژی تجاری بانک انصار ۱۳۹۷
مصطفی خلیلی اولویت‌بندی روش‌های تامین‌مالی در شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران با روش دیاگراف فازی ۱۳۹۷
افروز خدارحیمی ارائه مدل و نرم¬افزار ارزیابی عملکرد مبتنی بر BWM/DEA. (مورد مطالعه: عملکرد مالی شرکت¬ها¬ی دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) ۱۳۹۷
هانیه خدایی طراحی مدل سنجش اثربخشی دانشگاه سازمانی (مورد مطالعه کارخانجات مخابراتی ایران) ۱۳۹۶
پریا طاهری موگویی ارائه چارچوبی جهت بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان رستوران‌ها (مورد مطالعه: رستوران هفت¬خوان شیراز) ۱۳۹۶
سارا تقا بررسی تأثیر حقوق مالکیت بر کارآفرینی در کشورهای منتخب ۱۳۹۶
حسین نورالدینی ارزیابی و مقایسه شایستگی‌های مدیران منابع انسانی شرکت‌های لبنی شیراز ۱۳۹۵
آرمان رضائیان بررسی نقش میانجیگری اعتماد سازمانی در رابطه بین ابعاد شخصیت و سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه شیراز ۱۳۹۵
سیده شیما کارانجام طراحی مدل جامع فرهنگ سازمانی با روش فراترکیب و اولویت بندی عوامل این مدل با استفاده از روش گروه متمرکز (مورد مطالعه: برج پژوهشی محمد رسول ا...(ص) دانشگاه علوم پزشکی شیراز) ۱۳۹۵
مریم اکبری سیستانی بررسی نقش مداخله¬گر مسئولیت اجتماعی سازمان در رابطه بین رهبری اخلاقی و رفتارهای ناهنجار کارکنان در دانشگاه شیراز ۱۳۹۴
بهاره کایدان ترجمان استراتژی به عمل در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با رویکرد ترکیبی گسترش عملکرد کیفیت فازی، دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه¬ای ۱۳۹۴
سمیرا حیدری باب اناری بررسی تاثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ۱۳۹۳
محمدحسین توسلی دولت آبادی بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی درشرکت برق منطقه ای فارس ۱۳۹۲
زهره زارع بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با انگیزش مدیریتی در بین مدیران ادارات دولتی شهر شیراز ۱۳۹۲
مریم زارع سعدابادی طراحی مدلی برای تعیین عوامل موثر بر استرس شغلی کارکنان با روش فراتحلیل ۱۳۹۲
مهین ثابت سروستانی سنجش رضایت شهروندان ساکن شیراز از کیفیت خدمات پارکهای منتخب با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت ۱۳۹۱
زهرا هنرمند شناسایی و اولویت بندی چالش های توسعه محصولی شناورسازی های سنتی ایران: مطالعه موردی شناورسازی های جنوب کشور ۱۳۹۱
زینب السادات مصطفوی بررسی تاثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر راه اندازی کسب و کارهای خانگی ۱۳۹۱
فرناز اسدی بررسی عوامل موثر بر وقوع حوادث صنعتی در استان فارس و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش و پیشگیری ازحوادث ۱۳۹۱
پیام فرهادی مدلسازی زنجیره تأمین بنزین شرکت پالایش و فرآورده های نفتی با استفاده از تحلیل پویایی سیستم به منظور دستیابی به یک سیاست کارآمد برای آن ۱۳۹۰
وحیده شاهین ارائه چارچوبی برای غلبه بر موانع نوآوری سبز در صنایع غذایی و آشامیدنی کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز ۰
مهدی یاری ارائه الگوی تبلیغات اینترنتی به منظور ترغیب سرمایه‌گذاران به بازار سهام

 

 • دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان و تدوین مقررات مربوط به صورت کاتولوگ های معرفی دوره ها
 • تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس
 • نظارت بر حسن اجرای آ یین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذی ربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان و برآورد نارسایی های آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • برگزاری آزمون ها، امتحانات ورودی دانشگاه ها
 • تهیه و استفاده از آمار و اطلاعات
 • انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی
 • دریافت لیست پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی از سازمان سنجش آموزش کشور
 • اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی در هر ترم
 • همکاری با دانشکده ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • انجام امور مربوط به امور پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی
 • پاسخ گویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی
 • انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات کلیه مقاطع تحصیلی
 • ا بلاغ برنامه های امتحانی برطبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس
 • صدور دانشنامه و گواهی های موقت کلیه مقاطع تحصیلی دانش آموختگان
 • انجام امور مربوط به دانش آموختگان
 • انجام امور مربوط به کمسیون موارد خاص دانشگاهی و استانی
 • ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی کلیه مقاطع تحصیلی دانشجویان به دانشگاه ها و مراکز دولتی
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان کلیه مقاطع تحصیلی
 • انجام امور مربوط به نظام وظیفه پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی
 • دریافت فهرست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

 

 

 

تماس با مدیریت امور آموزشی

 
شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز     

 

 تلفن :

 تلفن : 15-13-11-10-36460909
 

  دورنگار :  36460916
  پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir   صندوق پستی : 84334- 71946

راهنمای تلفن و اتاق های مدیریت آموزشی

* مدیریت

شماره

جهت برقراری تماس از پیش شماره 3613  استفاده نمائید.

آقای دکتر عباسی

3968

اتاق 4

مدیر  آموزش

آقای عبدالهی نژاد

3969

اتاق 4

معاون مدیر آموزش

خانم پندش

3970

اتاق 4

مسئول دفتر شماره فکس  36460916

     * امور اداری

آقای منوچهری

3976

اتاق 1

رئیس امور اداری

    * اداره پذیرش و ثبت نام

خانم زندی

3971

اتاق 11

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام و کارشناس دانشکده های: صنعت الکترونیک- یاسوج - هرمزگان-کازرون- الهیات و معارف اسلامی- گردشگری و هتلداری

آقای شریعت

3972

اتاق 7

کارشناس دانشکده های :حقوق کشاورزی-دامپزشکی

آقای هاشمی

3997

اتاق 7

کارشناس دانشکده های: آموزشهای الکترونیکی- مهندسی مواد و عمران- ادبیات و علوم انسانی

آقای رضایی

3975

اتاق 7

کارشناس دانشکده های: هنر و معماری- علوم تربیتی - اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

خانم حسینی

3974

اتاق 12

کارشناس دانشکده های :علوم پردیس بین المللداراب

خانم نژادعبدی

3977

اتاق 12

کارشناس دانشکده های مهندسی : برق و کامپیوتر- مکانیک- شیمی ، نفت و گاز- فنآوری های نوین

    * اداره ثبت سوابق تحصیلی(ریز نمرات)

خانم باقری

3979

اتاق 5

رئیس اداره ثبت سوابق تحصیلی(ریز نمرات) و کارشناس دانشکده های: صنعت - یاسوج - هرمزگان کازرون ومهندسی : مکانیک- فنآوری های نوین

خانم فرهمند

3981

اتاق 13

کارشناس دانشکده های: علوم انسانی-دامپزشکی-علوم اجتماعی-علوم تربیتی-گردشگری- مهندسی  شیمی ، نفت و گاز

خانم رضا زاده

3982

اتاق 13

کارشناس دانشکده های : حقوق -کشاورزی- پردیس بین الملل -الهیات- برق و کامپیوتر

آقای رحیمی

3991

اتاق 14

کارشناس دانشکده های :آموزشهای الکترونیکی- علوم-دارابهنر ومعماری- مواد و عمران

    * اداره دانش آموختگان(فارغ التحصیلی)

آقای زارعیان

3983

اتاق 3

رئیس اداره دانش آموختگان(فارغ التحصیلی) و کارشناس دانشکده های : صنعت - هرمزگان و یاسوج

خانم روستاپور

3985

اتاق 2

کارشناس دانشکده های :علوم - پردیس بین الملل

خانم حاتمی

3987

اتاق 2

کارشناس دانشکده های :کشاورزی- دامپزشکی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

خانم رئیسی

3964

اتاق 2

کارشناس دانشکده های : آموزشهای الکترونیکی -مهندسی مواد و عمران- هنر و معماری

خانم زارعی

3984

اتاق 9

کارشناس دانشکده های : مکانیک- شیمی ، نفت و گاز- فنآوری های نوین- کازرون _ گردشگری

خانم وفائی

3986

اتاق 9

کارشناس دانشکده های : حقوق- علوم تربیتیادبیات و علوم انسانی

خانم ملاحسینی

3993

اتاق12

کارشناس دانشکده های : مهندسی برق و کامپیوتر- داراب

* مکاتبات

3989 3990

اتاق 3

خانم جهان بین، آقایان پذیرش، منصوری

 

 

 

* بایگانی

3998

اتاق 6

آقایان روحانی ، وفائی ، حیدری

* دبیرخانه

3994 3995

اتاق 8

آقایان زمانی ، حجازی ، تقی پور