دکتر احمد شیخی

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی:فیزیک-اختر فیزیک و کیهان شناسی

asheykhi@shirazu.ac.ir

  سوابق آموزشی - پژوهشی 1 سوابق آموزشی - پژوهشی 2
 شماره تماس:36286424 دورنگار: 36286425 آدرس پست الکترونیکی: Grasch@shirazu.ac.ir

 

نمایشگر یک مطلب