مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

دکتر رضا قاسمی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری تخصصی خاکشناسی

ghasemif@shirazu.ac.ir

 

برای مشاهده رزومه دکتر رضا قاسمی اینجا را کلیک کنید.

 

 

  شماره تماس:۳۶۲۸۶۴۲۴ 
 دورنگار: ۳۶۲۸۶۴۲۵  آدرس پست الکترونیکی: Grasch@shirazu.ac.ir

 

 شرح وظایف مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه از بین اعضای هیات علمی دانشگاه و به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه و تایید رئیس (هیات رئیسه) دانشگاه منصوب می شود و دارای مسئولیت های زیر است:
 
 حضور میدانی در بین دانشجویان و اعضای هیات علمی در دانشکده ها به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات ایشان در حوزه تحصیلات تکمیلی 
 شرح وظایف مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه از بین اعضای هیات علمی دانشگاه و به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه و تایید رئیس (هیات رئیسه) دانشگاه منصوب می شود و دارای مسئولیت های زیر است:
 
 رئیس شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
 رئیس کمیته منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
 رئیس کمیته های تخصصی نوگشایی رشته- گرایش های جدید تحصیلات تکمیلی 
 شرکت در جلسات شورای دانشگاه، شورای آموزشی دانشگاه و کمیسیون موارد خاص 
 دانشگاه سیاست گذاری کلان در حوزه تحصیلات تکمیلی به منظور ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش سیاست گذاری کلان به منظور افزایش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اصلاح هرم نسبت دانشجو به استاد 
 سیاست گذاری کلان به منظور افزایش جذب دانشجویان خارجی در مقاطع تحصیلات تکمیلی 
 سیاست گذاری کلان و حمایت از افزایش ارتباطات داخلی و خارجی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق اعزام فرصت مطالعاتی و شرکت در کنفرانس ها و کارگاهها 
 سیاست گذاری به منظور اصلاح و ارتقای فرآیندهای مربوط به تحصیلات تکمیلی در اتوماسیون آموزشی و تعریف فرآیند های جدید 
 سیاست گذاری کلان در راستای حذف مراحل غیر ضروری و روان تر شدن امور تحصیلات تکمیلی 
 سیاست گذاری کلان به منظور توزیع عادلانه و متوازن دانشجویان تحصیلات تکمیلی بین همکارن هیات علمی 
 نظارت بر برگزاری همه مراحل آزمون های دکتری نیمه متمرکز دکتری و ممتازین ارشد و دکتری 
 نظارت بر اعلام ظرفیت های کارشناسی ارشد و دکتری و ورود آنها در پرتال سازمان سنجش 
 نظارت بر حسن اجرای فرآیند های آموزشی و آیین نامه ها و مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه 
 نظارت بر عملکرد همه کارمندان و کارشناسان، کارشناس مسئول و معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
 نظارت بر اجرای آیین نامه ها و مصوبات تحصیلات تکمیلی در دانشکده ها و بخش ها با همکاری معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ها 
 حضور میدانی در بین دانشجویان و اعضای هیات علمی در دانشکده ها به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات ایشان در حوزه تحصیلات تکمیلی
 
 

  چارت سازمانی فعلی مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه  
  شرح وظایف معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه   
  شرح وظایف کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی دانشگاه  
  شرح وظایف کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشگاه   
  شماره های تماس و ارتباط با معاون و کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
 

 

پست الکترونیک:   grasch@shirazu.ac.ir