دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشی

آقای دکتر محسن محمدی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکترای تخصصی مهندسی مکانیک

 

شماره تماس: 36134791-071

 

 دورنگار: 36286420-071  آدرس پست الکترونیکی: mohsen_mohammadi@shirazu.ac.ir