واحد ها

(شرح وظایف)

     تشکیل پروندۀ دانشجویان جدید؛ مرخصی؛ حذف ترم؛ مهمانی؛ انتقالی؛ صدور مجوز ثبت نام؛ بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو از نظر سنوات تحصیلی و حضور مدام

 

*واحد ثبت نام : کارشناسان دانشکده ها

خانم زندی

3971

مسئول واحد و کارشناس دانشکده های: صنعت الکترونیک- فنی یاسوج و هرمزگان- کازرون- الهیات و معارف اسلامی ، گردشگری و هتلداری 

آقای هاشمی

3997

آموزشهای الکترونیکی- مهندسی مواد و عمران- ادبیات و علوم انسانی 

آقای شریعت

3972

حقوق – کشاورزی- دامپزشکی

خانم حسینی

3974

علوم – پردیس بین الملل- داراب

آقای رضایی

3975

هنر و معماری- علوم تربیتی و روانشناسی – اقتصاد ، مدیریت علوم اجتماعی 

خانم نژادعبدی

3977

مهندسی : برق و کامپیوتر- مکانیک- شیمی ، نفت و گاز- فنآوری های نوین

 

 

 

 

 

 

 •  

  تماس با مدیریت امور آموزشی


   

  شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز     

   

   تلفن : 15-13-11-10-36460909
   

   دورنگار :  36460916

   

  پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir

   صندوق پستی : 84334- 71946

  :

(شرح وظایف)

     صدور چک لیست؛ کارنامه؛ بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو از نظر ترم های مشروطی

 

 

*واحد ثبت سوابق تحصیلی: کارشناسان دانشکده ها

خانم باقری

3979

رئیس اداره ثبت سوابق تحصیلی (ریز نمرات ) و کارشناس دانشکده های :صنعت - یاسوج - هرمزگان - کازرون و مهندسی مکانیک فناوری های نوین 

خانم فرهمند

3981

کارشناس دانشکده های :ادبیات و علوم انسانی- دامپزشکی- علوم تربیتی - علوم اجتماعی- گردشگری و هتلداری -مهندسی شیمی نفت گاز

خانم رضا زاده

3982

کارشناس دانشکده های :حقوق - کشاورزی- پردیس بین الملل – الهیات - برق و کامپیوتر 

آقای رحیمی

3991

آموزشهای الکترونیکی- علوم-داراب - هنر و معماری - مواد و عمران

 

 •  

  تماس با مدیریت امور آموزشی


   

  شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز     

   

   تلفن : 15-13-11-10-36460909

   دورنگار :  36460916

   

  پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir

   صندوق پستی : 84334- 71946

 

(شرح وظایف)

      انجام گزارشات فارغ التحصیلی؛ صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی؛ صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی؛ لغو تعهد آموزش رایگان

 

*واحد فارغ التحصیلی: کارشناسان دانشکده ها

آقای زارعیان

3983

رئیس اداره دانش آموختگان و کارشناس دانشکده های : صنعت الکترونیک- هرمزگان و یاسوج

خانم رئیسی

3964

کارشناس دانشکده های آموزشهای الکترونیکی- مواد و عمران- هنر و معماری

خانم زارعی

3984

کارشناس دانشکده هامکانیک- شیمی ، نفت و گاز- فنآوری های نوین-کازرون - گردشگری و هتلداری

خانم روستاپور

3985

کارشناس دانشکده های : علوم - پردیس بین الملل 

خانم وفائی

3986

کارشناس دانشکده های : علوم تربیتی و روانشناسی – حقوق- ادبیات و علوم انسانی

خانم حاتمی

3987

کارشناس دانشکده های : کشاورزی- دامپزشکی – اقتصاد- مدیریت و علوم اجتماعی

خانم ملا حسینی

3993

  کارشناس دانشکده های : مهندسی برق و کامپیوتر - داراب

 

 

 

 

 

تماس با مديريت امور آموزشی


 

شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز   

 

 تلفن : 15-13-11-10-36460909

 دورنگار :  36460916

 

پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir

 صندوق پستی : 84334- 71946

(شرح وظایف)

     ثبت نامه های وارده و ارجاع به واحدهای مربوطه؛ ثبت نامه های خروجی و ارسال آن ها

* دبیرخانه                                                                 

 • ****** سمت  شماره تلفن
  آقای زمانی  مسئول دبیرخانه 3994
  آقای حجازی فر متصدی امور دفتری 3995
  آقای تقی پور نامه رسان 3995

   

   

   

   

  تماس با مدیریت امور آموزشی


   

  شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز   

   

   تلفن : 15-13-11-10-36460909

   دورنگار :  36460916

   

  پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir

   صندوق پستی : 84334- 71946

 

 

(شرح وظایف)

     تشکیل پرونده برای دانشجویان جدید؛ بایگانی مکاتبات در پرونده ها

 

*بایگانی

آقای روحانی

3998

 

آقای وفائی، آقای سقائی

3998

 

 

 

]

 

 

 

 

 

 

تماس با مدیریت امور آموزشی


 

شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز      

 

 تلفن : 15-13-11-10-36460909

 دورنگار :  36460916

 

پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir

 صندوق پستی : 84334- 71946