واحد ها

* واحد ثبت نام *

خانم زندی

    رئیس اداره پذیرش و ثبت نام  

    * کارشناسان 

آقای شریعت

کارشناس مسئول اداره پذیرش و ثبت نام و کارشناس دانشکده کشاورزی

آقای هاشمی

کارشناس دانشکده های مهندسی مواد و عمران- فنآوری های نوین - کازرون

آقای رضایی

کارشناس دانشکده های حقوق  -  صنعت

آقای پذیرش

مکاتبات تاییدیه

خانم جهان بین

مکاتبات تاییدیه

خانم روستاپور

کارشناس دانشکده های هنر و معماری  -  هرمزگان

خانم حاتمی

کارشناس دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

خانم رئیسی

کارشناس دانشکده های شیمی،نفت و گاز - داراب

خانم ملاحسینی

کارشناس دانشکده های دامپزشکی - الهیات

آقای رحیمی

کارشناس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

خانم فرهمند

کارشناس مسئول اداره ثبت سوابق تحصیلی و کارشناس دانشکده آموزشهای الکترونیکی

خانم رضا زاده

کارشناس دانشکده برق و کامپیوتر

آقای منصوری

کمک کارشناس دانشکده های کشاورزی- آموزشهای الکترونیکی- علوم

خانم حسینی

کارشناس دانشکده های پردیس بین الملل یاسوج - گردشگری

خانم نژادعبدی

کارشناس دانشکده های مهندسی مکانیک - آباده

خانم زارعی

کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان و کارشناس دانشکده علوم

خانم وفائی

علوم تربیتی

 

 

 

 

 

تماس با مدیریت امور آموزشی


 

شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز   

 

 تلفن : 

36460911

36133960

36133961

 دورنگار :  36460916

 

پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir

 صندوق پستی : 84334- 71946

 

    رئیس اداره ثبت و سوابق تحصیلی 

خانم باقری

رئیس اداره ثبت و سوابق تحصیلی 

 
 

    * کارشناسان 

آقای شریعت

کارشناس مسئول اداره پذیرش و ثبت نام و کارشناس دانشکده کشاورزی

آقای هاشمی

کارشناس دانشکده های مهندسی مواد و عمران- فنآوری های نوین - کازرون

آقای رضایی

کارشناس دانشکده های حقوق  -  صنعت

آقای پذیرش

مکاتبات تاییدیه

خانم جهان بین

مکاتبات تاییدیه

خانم روستاپور

کارشناس دانشکده های هنر و معماری  -  هرمزگان

خانم حاتمی

کارشناس دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

خانم رئیسی

کارشناس دانشکده های شیمی،نفت و گاز - داراب

خانم ملاحسینی

کارشناس دانشکده های دامپزشکی - الهیات

آقای رحیمی

کارشناس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

خانم فرهمند

کارشناس مسئول اداره ثبت سوابق تحصیلی و کارشناس دانشکده آموزشهای الکترونیکی

خانم رضا زاده

کارشناس دانشکده برق و کامپیوتر

آقای منصوری

کمک کارشناس دانشکده های کشاورزی- آموزشهای الکترونیکی- علوم

خانم حسینی

کارشناس دانشکده های پردیس بین الملل یاسوج - گردشگری

خانم نژادعبدی

کارشناس دانشکده های مهندسی مکانیک - آباده

خانم زارعی

کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان و کارشناس دانشکده علوم

خانم وفائی

علوم تربیتی

 
 

تماس با مدیریت امور آموزشی


 

شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز   

 

 تلفن : 36133960

       36133961

      36460911

     

 دورنگار :  36460916

 

پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir

 صندوق پستی : 84334- 71946

 

 

شرح وظایف)

      انجام گزارشات فارغ التحصیلی؛ صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی؛ صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی؛ لغو تعهد آموزش رایگان

* واحد فارغ التحصیلی *

آقای زارعیان

    رئیس اداره دانش آموختگان

 

 

 

    * کارشناسان 

آقای شریعت

کارشناس مسئول اداره پذیرش و ثبت نام و کارشناس دانشکده کشاورزی

آقای هاشمی

کارشناس دانشکده های مهندسی مواد و عمران- فنآوری های نوین - کازرون

آقای رضایی

کارشناس دانشکده های حقوق  -  صنعت

آقای پذیرش

مکاتبات تاییدیه

خانم جهان بین

مکاتبات تاییدیه

خانم روستاپور

کارشناس دانشکده های هنر و معماری  -  هرمزگان

خانم حاتمی

کارشناس دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

خانم رئیسی

کارشناس دانشکده های شیمی،نفت و گاز - داراب

خانم ملاحسینی

کارشناس دانشکده های دامپزشکی - الهیات

آقای رحیمی

کارشناس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

خانم فرهمند

کارشناس مسئول اداره ثبت سوابق تحصیلی و کارشناس دانشکده آموزشهای الکترونیکی

خانم رضا زاده

کارشناس دانشکده برق و کامپیوتر

آقای منصوری

کمک کارشناس دانشکده های کشاورزی- آموزشهای الکترونیکی- علوم

خانم حسینی

کارشناس دانشکده های پردیس بین الملل یاسوج - گردشگری

خانم نژادعبدی

کارشناس دانشکده های مهندسی مکانیک - آباده

خانم زارعی

کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان و کارشناس دانشکده علوم

خانم وفائی

علوم تربیتی

 

 

 

 

 

تماس با مدیریت امور آموزشی


 

شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز   

 

 تلفن : 

36460911

36133960

36133961

 دورنگار :  36460916

 

پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir

 صندوق پستی : 84334- 71946

 

                                                   

                    شرح وظایف : ثبت ورود و خروج وارسال  نامه ها            

****************************امور اداری و دبیرخانه ****************************************
    نام شماره اتاق سمت
                8  دبیرخانه
آقای حجازی فر 12 متصدی امور دفتری
آقای تقی پور 12 نامه رسان

 

 

شرح وظایف : بایگانی پرونده ها ی دانشجویان

 
**************************** بایگان****************************************
    نام شماره اتاق سمت
آقای روحانی   6 مسئول بایگان
آقای وفایی سعدی   2 بایگان
آقای حیدری   2 بایگان

 

 

تماس با مدیریت امور آموزشی


 

شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز   

 

 تلفن : 36460911

             36133960

        36133961

 دورنگار :  36460916

 

پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir

 صندوق پستی : 84334- 71946