واحد ها

 

 * اداره پذیرش و ثبت نام

خانم زندی

3971

اتاق 11

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام و کارشناس دانشکده های: صنعت الکترونیک- یاسوج - هرمزگان-کازرون- الهیات و معارف اسلامی- گردشگری و هتلداری

آقای شریعت

3972

اتاق 7

کارشناس دانشکده های :حقوق – کشاورزی-دامپزشکی

آقای هاشمی

3997

اتاق 7

کارشناس دانشکده های: آموزشهای الکترونیکی- مهندسی مواد و عمران- ادبیات و علوم انسانی

آقای رضایی

3975

اتاق 7

کارشناس دانشکده های: هنر و معماری- علوم تربیتی - اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

خانم حسینی

3974

اتاق 12

کارشناس دانشکده های :علوم  پردیس بین الملل– داراب

خانم نژادعبدی

3977

اتاق 12

کارشناس دانشکده های مهندسی : برق و کامپیوتر- مکانیک- شیمی ، نفت و گاز- فنآوری های نوین

 

 

(شرح وظایف)

     صدور چک لیست؛ کارنامه؛ بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو از نظر ترم های مشروطی

 

 

*واحد ثبت سوابق تحصیلی: کارشناسان دانشکده ها

خانم باقری

3979

رئیس اداره ثبت سوابق تحصیلی (ریز نمرات ) و کارشناس دانشکده های :صنعت - یاسوج - هرمزگان - کازرون و مهندسی مکانیک فناوری های نوین 

خانم فرهمند

3981

کارشناس دانشکده های :ادبیات و علوم انسانی- دامپزشکی- علوم تربیتی - علوم اجتماعی- گردشگری و هتلداری -مهندسی شیمی نفت گاز

خانم رضا زاده

3982

کارشناس دانشکده های :حقوق - کشاورزی- پردیس بین الملل – الهیات - برق و کامپیوتر 

آقای رحیمی

3991

آموزشهای الکترونیکی- علوم-داراب - هنر و معماری - مواد و عمران

 

 •  

  تماس با مدیریت امور آموزشی


   

  شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز     

   

   تلفن : 15-13-11-10-36460909

   دورنگار :  36460916

   

  پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir

   صندوق پستی : 84334- 71946

 

(شرح وظایف)

      انجام گزارشات فارغ التحصیلی؛ صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی؛ صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی؛ لغو تعهد آموزش رایگان

 

*واحد فارغ التحصیلی: کارشناسان دانشکده ها

آقای زارعیان

3983

رئیس اداره دانش آموختگان و کارشناس دانشکده های : صنعت الکترونیک- هرمزگان و یاسوج

خانم رئیسی

3964

کارشناس دانشکده های آموزشهای الکترونیکی- مواد و عمران- هنر و معماری

خانم زارعی

3984

کارشناس دانشکده هامکانیک- شیمی ، نفت و گاز- فنآوری های نوین-کازرون - گردشگری و هتلداری

خانم روستاپور

3985

کارشناس دانشکده های : علوم - پردیس بین الملل 

خانم وفائی

3986

کارشناس دانشکده های : علوم تربیتی و روانشناسی – حقوق- ادبیات و علوم انسانی

خانم حاتمی

3987

کارشناس دانشکده های : کشاورزی- دامپزشکی – اقتصاد- مدیریت و علوم اجتماعی

خانم ملا حسینی

3993

  کارشناس دانشکده های : مهندسی برق و کامپیوتر - داراب

 

 

 

 

 

تماس با مدیریت امور آموزشی


 

شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز   

 

 تلفن : 15-13-11-10-36460909

 دورنگار :  36460916

 

پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir

 صندوق پستی : 84334- 71946

 

                                                   

                    شرح وظایف : ثبت ورود و خروج وارسال  نامه ها            

****************************امور اداری و دبیرخانه ****************************************
    نام شماره تلفن شماره اتاق سمت
آقای زمانی 3994               8 مسئول دبیرخانه
آقای حجازی فر 3995 12 متصدی امور دفتری
آقای تقی پور 3995 12 نامه رسان

 

 

شرح وظایف : بایگانی پرونده ها ی دانشجویان

 
**************************** بایگان****************************************
    نام شماره تلفن شماره اتاق سمت
آقای روحانی 3998   6 مسئول بایگان
آقای وفایی سعدی 3998   2 بایگان
آقای حیدری 3998   2 بایگان