کارمندان

دفتر معاونت آموزشی دانشگاه شیراز

آدرس و کد پستی

شیراز، بلوار جام جم، ساختمان مدیریت، طبقه دوم، معاونت آموزشی کدپستی: 7194684334  
پست الکترونیکی : viceaca@shirazu.ac.ir

ردیف

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

شناسه کاربری

پیش شماره

3613 071

VOIP

1

خانم قوهستانی

مسئول دفتر معاونت آموزشی

 

4751

1200

2

هانیا صحرائیان

کارشناس آموزش (ترفیع پایه-کارایی-بازنشستگی-ذخیره مرخصی -همکاری با متخصصان خارج از کشور)

 

4753

1201

3

زهرا زارعی

کارشناس آموزش (برنامه ریزی درسی –تقویم آموزشی – مراسم دانش آموختگی و روز معلم و ....)

z-zarei

4957

1202

4

آمنه کرمکش

تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی – ارتقا مرتبه 

 

4748

1203

5

لیلا ارزانش

کارشناس جذب هیأت علمی(انتقال/ ماموریت اعضاء هیات علمی)

 

4790

1204

6

طاهره سلطانی

کارشناس جذب (تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی –طرح سربازی به پیمانی- تمدید سنوات پیمانی اعضاء هیات علمی- بررسی پرونده های فرهنگی - ماده یک- تبدیل وضعیت و ارتقاء)

 

4798

1205

7

شهرام شامیری

کارشناس آموزش (جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی استان)

 

4726

1206

8

افسانه فلاح

کارشناس آموزش (حق التدریس-کمسیون موارد خاص- لغو تعهدات بورس اعضاء هیات علمی)

a.fallah

4742

1207

9

الهام قبادی

کارشناس  برنامه ریزی و توسعه آموزش

 

4926

1208

10

زیبا اژدری

حسابدار دانشجویی

acc

4943

1209

11

سمیه دهقانی

کارشناس بررسی اسناد و مدارک (دبیرخانه)

 

4966

1210