کارمندان

زهرا قوهستانی مسوول دفتر معاونت آموزشی 6286420 3164751
نرگس معرکه خوانی تایپیست و منشی دفتر جذب هیأت علمی 36287318 4968
لاله پیرایش متصدی امور دبیرخانه   6134966
شهرام شامیری کارشناس جذب

36287318

 6134901
طاهره ذاکری کارشناس استعدادهای درخشان

36460015

6134799
هانیا صحراییان کارشناس آموزشی   6134753
اعظم السادات موسوی نیا کارشناس آموزشی   6134957
محمود حریری کارشناس موارد خاص استانی   6134964
افسانه فلاح مهرآبادی کارشناس برنامه ریزی و توسعه آموزش   6134742
طاهره سلطانی کارشناس جذب (بورس و جایابی) 36287318 6134798
لیلا ارزانش کارشناس جذب و استخدام 36287318 6134790
آمنه کرمکش کارشناس آموزشی و تبدیل وضعیت 36460072 6134748
سیدمجید زاهدزاهدانی بایگان - -