ابقاء دکتر سید محسن تقوی در سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز

ابقاء دکتر سید محسن تقوی در سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز


در حکمی از سوی دکتر حمید نادگران، سرپرست دانشگاه شیراز ،دکتر سید محسن تقوی، به مدت دو سال ، در سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه ابقا شد.