نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بانک برنامه ریزی درسی

بانک برنامه ریزی درسی


 

عنوان رشته

مقطع تحصیلی

تارخ تصویب

نوع تصویب

وضعیت

فایل 

آموزش زبان انگلیسی کارشناسی  1386/02/29 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی 1387/11/12 مصوب وزارت فعال فایل دانلود

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

1395/06/08

مصوب وزارت

فعال

فایل دانلود

زبان شناسی

کارشناسی ارشد

1394/10/26

مصوب وزارت

فعال

فایل دانلود

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد 1394/07/26 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد 1371/09/15 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
زبان های باستانی ایران کارشناسی ارشد 1395/07/25 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
آموزش زبان انگلیسی دکتری تخصصی 1392/09/24 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
زبان شناسی دکتری تخصصی 1392/02/01 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
زبان و ادبیات انگلیسی دکتری تخصصی 1394/12/03 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
زبان و ادبیات فارسی- ادبیات پایداری کارشناسی ارشد 1400/05/17 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
زبان و ادبیات فارسی- ادبیات عامه کارشناسی ارشد 1392/02/01 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
زبان و ادبیات فارسی- ادبیات غنایی کارشناسی ارشد 1390/09/05 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک و نوجوان کارشناسی ارشد 1393/06/16 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد 1395/12/10 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
زبان و ادبیات فارسی - زمینه مهارتهای ادبی، متون ادبی، فنون ادبی کارشناسی ارشد 1391/04/04 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
زبان و ادبیات فارسی - ادبیات عرفانی دکتری تخصصی 1390/09/05 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
زبان و ادبیات فارسی دکتری تخصصی 1396/09/21 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
زبان و ادبیات فارسی - ادبیات حماسی دکتری تخصصی   مصوب وزارت فعال فایل دانلود
تاریخ گرایشهای تاریخ ایران باستان، تاریخ عمومی جهان، تاریخ اسلام، تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد 1371/09/15 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
تاریخ دکتری تخصصی 1369/10/02 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
تاریخ اسلام دکتری تخصصی 1392/05/27 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
ایران شناسی کارشناسی ارشد 1382/03/24 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
تاریخ گرایش های دبیری و آزاد کارشناسی  1375/10/23 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
تاریخ  هنر ایران باستان کارشناسی ارشد 1386/04/30 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
تاریخ تشیع، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی کارشناسی ارشد 1380/04/03 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
باستان شناسی کارشناسی ارشد 1365/07/05 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
تاریخ انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد 1378/05/03 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
تاریخ اهل بیت کارشناسی ارشد 1384/03/21 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
مطالعات تاریخ تشیع کارشناسی ارشد 1386/04/02 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
تاریخ علم گرایش های ریاضی در جهان اسلام،نجوم در جهان اسلام، فیزیک و فناوری در جهان اسلام،طب و داروسازی در جهان اسلام کارشناسی ارشد 1382/06/11 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
تاریخ معاصر جهان اسلام کارشناسی ارشد 1384/03/21 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
تاریخ گرایش های خلیج فارس،آسیای مرکزی و قفقاز، اسناد و مدارک آرشیوی و نسخ شناسی کارشناسی ارشد 1384/03/21 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
زبان های باستانی ایران و بین النهرین کارشناسی ارشد 1378/11/17 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
حقوق بین الملل کارشناسی ارشد 1374/02/03 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد 1374/02/03 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
حقوق عمومی کارشناسی ارشد
1374/02/03
 
مصوب وزارت فعال فایل دانلود
روابط بین الملل کارشناسی ارشد 1375/09/25 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
علوم سیاسی کارشناسی ارشد 1398/09/17 مصوبه دانشگاه شیراز فعال فایل دانلود
مطالعات منطقه ای کارشناسی ارشد 1398/09/17 مصوبه دانشگاه شیراز فعال فایل دانلود
حقوق خصوصی دکتری تخصصی 1399/03/25
مصوبه دانشگاه شیراز
 
فعال فایل دانلود
حقوق کیفری و جرم شناسی دکتری تخصصی 1373/07/17 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
علوم سیاسی گرایش اندیشه های سیاسی - مسائل ایران دکتری تخصصی 1400/06/29 مصوبه دانشگاه شیراز فعال فایل دانلود
علوم قرآن و حدیث کارشناسی   مصوبه دانشگاه شیراز فعال فایل دانلود
فقه و مبانی اسلامی کارشناسی 1399/11/12 مصوبه دانشگاه شیراز فعال فایل دانلود
فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی
1399/11/12
 
مصوبه دانشگاه شیراز فعال فایل دانلود
علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد 1373/06/06 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی ارشد 1395/11/24 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
فقه و مبانی اسلامی کارشناسی ارشد 1381/12/10 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
مهندسی معماری کارشناسی 1392/12/18 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
مهندسی شهرسازی کارشناسی 1395/11/23 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
ارتباط تصویری کارشناسی 1397/06/26 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
صنایع دستی کارشناسی 1366/09/07 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
فرش کارشناسی 1392/06/31 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
پژوهش هنر کارشناسی ارشد 1392/06/31 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد 1392/04/23 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد 1392/04/23 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
طراحی شهری کارشناسی ارشد 1400/10/05 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
مطالعات معماری ایران کارشناسی ارشد 1394/03/10 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
مهندسی معماری منظر کارشناسی ارشد 1391/09/26 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
مهندسی معماری  کارشناسی ارشد 1377/08/24 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
 فرش گرایش های طراحی، تولید، مواد اولیه و رنگرزی و پژوهش در فرش کارشناسی ارشد 1396/11/16 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
معماری دکتری تخصصی 1395/11/23 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
مدیریت آموزشی(با رویکرد آموزش سازمانی) کارشناسی 1400/04/06 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد 1395/11/23 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
مدیریت آموزشی دکتری تخصصی 1400/07/25 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد 1393/07/27 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
برنامه ریزی درسی دکتری تخصصی 1393/10/30 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
مهندسی عمران کارشناسی 1388/02/26 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
مهندسی نقشه برداری کارشناسی 1395/01/22 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
مهندسی متالوژی و مواد دکتری تخصصی 1376/11/05 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
شکل دادن فلزات کارشناسی ارشد 1376/11/05 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
خوردگی و حفاظت مواد کارشناسی ارشد 1375/06/18 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد 1377/10/20 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
مهندسی مواد - ریخته گری کارشناسی ارشد 1379/04/19 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
مهندسی متریونیک کارشناسی ارشد 1399/20/05 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد
1400/03/09
 
مصوب وزارت فعال فایل دانلود
برنامه ریزی آمایش سرزمین کارشناسی ارشد 1396/02/27 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
علوم کامپیوتر کارشناسی  1399/11/12 مصوب وزارت فعال فایل دانلود
مهندسی شیمی گرایش مهندسی انرژی کارشناسی ارشد 1402/05/13 مصوبه دانشگاه شیراز فعال فایل دانلود
مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد 1402/05/13 مصوبه دانشگاه شیراز فعال فایل دانلود
 

 برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی درسی وزارت عتف