تقویم آموزشی

تقویم آموزشی


(تقویم آموزشی سال تحصیلی 1403-1402)

برنامه زمان بندی و تقویم آموزشی نیمسال اول 1403-1402 (به روز رسانی 14شهریوردماه 1402)

برنامه زمان بندی و تقویم آموزشی نیمسال دوم 1403-1402 (به روز رسانی 14شهریوردماه 1402)

(تقویم آموزشی سال تحصیلی 1402-1401)  

برنامه زمان بندی و تقویم آموزشی نیمسال اول 1402-1401 (به روز رسانی 3 شهریورماه 1401)

برنامه زمان بندی و تقویم آموزشی نیمسال دوم 1402-1401 (به روز رسانی 3 شهریورماه 1401)

(تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400)  

برنامه زمان بندی  و تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400 (به روز رسانی 11خردادماه 1400)

برنامه زمان بندی و تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401-1400 (به روز رسانی 11خردادماه 1400)

[تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399]

برنامه زمان بندی  و تقویم آموزشی نیمسال اول 1400-1399 (به روز رسانی 12 اسفندماه 99)

برنامه زمان بندی و تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1399  (به روز رسانی 12 اسفندماه 99)

[تقویم آموزشی سال 99-1398]

برنامه زمان بندی سال تحصیلی 99-98

 

 [تقویم آموزشی سال 98-1397]

برنامه زمان بندی سال تحصیلی 98-97

 

 [تقویم آموزشی سال 97-1396]

برنامه زمان بندی سال تحصیلی 97-96

 

 [تقویم آموزشی سال 96-1395]

برنامه زمان بندی سال تحصیلی 96-95

 

 [تقویم آموزشی سال 95-1394]

برنامه زمان‌بندی سال تحصیلی 95-94

 

[تقویم آموزشی سال 94-1393]

                                                                برنامه زمان بندی نیم سال اول 94-93

                      عنوان                      از تاریخ                          تا تاریخ
      ثبت نام مقدماتی دانشجویان               یک شنبه 93/2/21                 چهارشنبه 93/2/31
     برنامه ریزی درسی نیم سال                  شنبه 93/3/3                    شنبه 93/3/31

                                                                 تقویم آموزشی نیم سال اول 94-93

                 عنوان               از تاریخ             تا تاریخ         تأیید استاد مشاور
        ثبت نام مرحله اول            شنبه 93/6/8            دوشنبه 93/6/10  
        ثبت نام مرحله دوم         سه شنبه 93/6/11             جمعه 93/6/14  
         شروع کلاس ها                                  شنبه 93/6/22  
         حذف و اضافه          دوشنبه 93/7/7           سه شنبه 93/7/8   از دوشنبه 93/7/14 تا چهارشنبه 93/7/16
 امتحان میان ترم اول ریاضی (1) و (2)                                  جمعه 93/8/9  
 امتحانات میان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی منتخب

      صبح روزهای پنج شنبه 93/8/15 و جمعه 93/8/16 و

      صبح روزهای پنج شنبه 93/8/22 و جمعه 93/8/23

 
 امتحان میان ترم دوم ریاضی (1) و (2)                                  جمعه 93/9/14  
           حذف نهایی           شنبه 93/9/15          یک شنبه 93/9/16  
         ارزشیابی اساتید         سه شنبه 93/9/18         چهارشنبه 93/10/10  
 پایان کلاس های نیم سال اول                                  چهارشنبه 93/10/10  
 امتحانات پایان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی      صبح روزهای شنبه 93/10/13 لغایت شنبه 93/10/20  
    امتحانات دروس تخصصی         شنبه 93/10/13          شنبه 93/10/27  
         مهلت ورود نمرات                                  چهارشنبه 93/11/8  
 ارسال پرینت نمرات به اداره آموزش                                  شنبه 93/11/18  

                                                             برنامه زمان بندی نیم سال دوم 94-93

                      عنوان                      از تاریخ                        تا تاریخ
       ثبت نام مقدماتی دانشجویان              دوشنبه 93/10/1                   دوشنبه 93/10/8
       برنامه ریزی درسی نیم سال             سه شنبه 93/10/9                 چهارشنبه 93/10/24

                                                                 تقویم آموزشی نیم سال دوم 94-93

              عنوان               از تاریخ               تا تاریخ         تأیید استاد مشاور
          ثبت نام مرحله اول          شنبه 93/10/27         دوشنبه 93/10/29  
          ثبت نام مرحله دوم         سه شنبه 93/10/30           جمعه 93/11/3  
           شروع کلاس ها                                   شنبه 93/11/11  
            حذف و اضافه        یک شنبه 93/11/26         دوشنبه 93/11/27    از دوشنبه 93/12/4 تا چهارشنبه 93/12/6
     پایان کلاس های اسفند                                   چهارشنبه 93/12/20  
 امتحان میان ترم اول ریاضی (1) و (2) و (3)                                   جمعه 93/12/22  
  امتحانات میان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی منتخب

   صبح روزهای پنج شنبه 94/1/27 و جمعه 94/1/28 و

   صبح روزهای پنج شنبه 94/2/3 و جمعه 94/2/4

 
 امتحان میان ترم دوم ریاضی (1) و (2) و (3)                                   جمعه 94/2/25  
            حذف نهایی           یک شنبه 94/2/27          دوشنبه 94/2/28  
        ارزشیابی اساتید          چهارشنبه 94/2/30         چهارشنبه 94/3/20  
  پایان کلاس های نیم سال دوم                                   سه شنبه 94/3/19  
  امتحانات پایان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی    صبح روزهای پنج شنبه 94/3/28 لغایت پنج شنبه 94/4/4  
     امتحانات دروس تخصصی         از روز یک شنبه 94/3/24 لغایت دوشنبه 94/4/8  
       مهلت ورود نمرات                                   شنبه 94/4/18  
  ارسال پرینت نمرات به اداره آموزش                                   سه شنبه 94/4/23  

 

 

[تقویم آموزشی سال 93-1392]

                                                              برنامه زمان بندی نیم سال اول 93-92

                       عنوان                        از تاریخ                           تا تاریخ
         ثبت نام مقدماتی دانشجویان              سه شنبه 92/2/24                   سه شنبه 92/2/31
         برنامه ریزی درسی نیم سال               چهارشنبه 92/3/1                   چهارشنبه 92/3/29

                                                                 تقویم آموزشی نیم سال اول 93-92

             عنوان               از تاریخ               تا تاریخ        تأیید استاد مشاور
       ثبت نام مرحله اول             شنبه 92/6/9           دوشنبه 92/6/11         چهارشنبه 92/6/20
       ثبت نام مرحله دوم          سه شنبه 92/6/12            جمعه 92/6/15         چهارشنبه 92/6/20
       شروع کلاس ها                                  شنبه 92/6/23  
        حذف و اضافه           دوشنبه 92/7/8        سه شنبه 92/7/9 شنبه 92/7/13 و یک شنبه 92/7/14
 امتحان میان ترم اول ریاضی (1) و (2)                                  جمعه 92/8/3  
امتحانات میان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی منتخب

                      پنج شنبه 92/8/9 و جمعه 92/8/10

                     پنج شنبه 92/8/16 و جمعه 92/8/17

 
 امتحان میان ترم دوم ریاضی (1) و (2)                                  جمعه 92/9/15  
           حذف نهایی          یک شنبه 92/9/17          دوشنبه 92/9/18       سه شنبه 92/9/19
          ارزشیابی اساتید          سه شنبه 92/9/19        چهارشنبه 92/10/11  
     پایان کلاس های نیم سال اول                                  چهارشنبه 92/10/11  
 امتحانات پایان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی           صبح روزهای شنبه 92/10/14 لغایت شنبه 92/10/21  
    امتحانات دروس تخصصی           شنبه 92/10/14           شنبه 92/10/28  
        مهلت ورود نمرات                                  چهارشنبه 92/11/11  
 ارسال پرینت نمرات به اداره آموزش                                  یک شنبه 92/11/22  

                                                             برنامه زمان بندی نیم سال دوم 93-92

                       عنوان                        از تاریخ                          تا تاریخ
         ثبت نام مقدماتی دانشجویان                  یکشنبه 92/10/1                 یک شنبه 92/10/8
         برنامه ریزی درسی نیم سال                  دوشنبه 92/10/9                 دوشنبه 92/10/23

                                                                تقویم آموزشی نیم سال دوم 93-92

                عنوان             از تاریخ               تا تاریخ       تأیید استاد مشاور
       ثبت نام مرحله اول         شنبه 92/10/28         دوشنبه 92/10/30         چهارشنبه 92/11/9
       ثبت نام مرحله دوم         سه شنبه 92/11/1           جمعه 92/11/4         چهارشنبه 92/11/9
       شروع کلاس ها                                  شنبه 92/11/12  
         حذف و اضافه        یک شنبه 92/11/27         دوشنبه 92/11/28          شنبه 92/12/3
امتحان میان ترم اول ریاضی (1) و (2) و (3)                                  پنج شنبه 92/12/22  
   پایان کلاس های اسفند                                  چهارشنبه 92/12/21  
امتحانات میان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی منتخب

                      پنج شنبه 93/1/28 و جمعه 93/1/29

                      پنج شنبه 93/2/4 و جمعه 93/2/5

 
امتحان میان ترم دوم ریاضی (1) و (2) و (3)                                  جمعه 93/2/26  
            حذف نهایی         یک شنبه 93/2/28           دوشنبه 93/2/29          سه شنبه 93/2/30
         ارزشیابی اساتید         سه شنبه 93/2/30          چهارشنبه 93/3/21  
پایان کلاس های نیم سال دوم                                  چهارشنبه 93/3/21  
  امتحانات پایان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی        صبح روزهای پنج شنبه 93/3/22 لغایت پنج شنبه 93/3/29  
    امتحانات دروس تخصصی         * از روز شنبه 93/3/24 لغایت سه شنبه 93/4/3  
        مهلت ورود نمرات                                  شنبه 93/4/14  
ارسال پرینت نمرات به اداره آموزش                                  سه شنبه 93/4/24  

* با توجه به اینکه در تاریخ های 5، 6 و7 تیرماه، آزمون سراسری برگزاری می گردد؛ از تعیین تاریخ امتحان برای بعدازظهرِ روز سه شنبه 93/4/3 خودداری شود.

 

[تقویم آموزشی سال 92-1391]

                                                                برنامه زمان بندی نیم سال اول 92-91

                        عنوان                      از تاریخ                          تا تاریخ
           ثبت نام مقدماتی دانشجویان               دوشنبه 91/3/1                   دوشنبه 91/3/8
           برنامه ریزی درسی نیم سال               سه شنبه 91/3/9                   چهارشنبه 91/3/24

                                                               تقویم آموزشی نیم سال اول 92-91

                  عنوان                  از تاریخ                  تا تاریخ        تأیید استاد مشاور
         ثبت نام مرحله اول            شنبه 91/6/11           دوشنبه 91/6/13           شنبه 91/6/25
         ثبت نام مرحله دوم          سه شنبه 91/6/14            جمعه 91/6/17           شنبه 91/6/25
         شروع کلاس ها                                   شنبه 91/6/25  
         حذف و اضافه            یک شنبه 91/7/9           دوشنبه 91/7/10          چهارشنبه 91/7/12
امتحان میان ترم اول ریاضی (1) و (2)                                   جمعه 91/8/5  
امتحانات میان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی منتخب

                     پنج شنبه 91/8/18 و جمعه 91/8/19

                     پنج شنبه 91/8/25 و جمعه 91/8/26

 
امتحان میان ترم دوم ریاضی (1) و (2)                                   جمعه 91/9/17  
            حذف نهایی           یک شنبه 91/9/19           دوشنبه 91/9/20           چهارشنبه 91/9/22
           ارزشیابی اساتید           سه شنبه 91/9/21         چهارشنبه 91/10/13  
پایان کلاس های نیم سال اول                                 چهارشنبه 91/10/13  
امتحانات پایان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی        صبح روزهای جمعه 91/10/15 لغایت پنج شنبه 91/10/21  
     امتحانات دروس تخصصی           شنبه 91/10/16          یک شنبه 91/11/1  
       مهلت ورود نمرات                                 چهارشنبه 91/11/11  
ارسال پرینت نمرات به اداره آموزش                                  دوشنبه 91/11/23  

                                                             برنامه زمان بندی نیم سال دوم 92-91

                        عنوان                      از تاریخ                         تا تاریخ
          ثبت نام مقدماتی دانشجویان              یک شنبه 91/10/3                 یک شنبه 91/10/10
          برنامه ریزی درسی نیم سال              دوشنبه 91/10/11                 دوشنبه 91/10/25

                                                                  تقویم آموزشی نیم سال دوم 92-91

                    عنوان                  از تاریخ                تا تاریخ      تأیید استاد مشاور
         ثبت نام مرحله اول         یک شنبه 91/11/1         سه شنبه 91/11/3          شنبه 91/11/14
         ثبت نام مرحله دوم         چهارشنبه 91/11/4           جمعه 91/11/6          شنبه 91/11/14
          شروع کلاس ها                                 شنبه 91/11/14  
           حذف و اضافه        یک شنبه 91/11/29          دوشنبه 91/11/30          شنبه 91/12/5
امتحان میان ترم اول ریاضی (1) و (2)                          صبح روز چهارشنبه 91/12/23  
  پایان کلاس های اسفند                                 چهارشنبه 91/12/23  
امتحانات میان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی منتخب

                   پنج شنبه 92/1/22 و جمعه 92/1/23

                   پنج شنبه 92/1/29 و جمعه 92/1/30

 
امتحان میان ترم دوم ریاضی (1) و (2)                                 جمعه 92/2/13  
            حذف نهایی            یک شنبه 92/2/22           دوشنبه 92/2/23          چهارشنبه 92/2/25
          ارزشیابی اساتید            سه شنبه 92/2/24           چهارشنبه 92/3/1  
پایان کلاس های نیم سال دوم                                 چهارشنبه 92/3/1  
 * امتحانات پایان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی          صبح روزهای پنج شنبه 92/3/2 لغایت پنج شنبه 92/3/9  
   * امتحانات دروس تخصصی              از روز پنج شنبه 92/3/2 لغایت دوشنبه 92/3/20  
        مهلت ورود نمرات                                 شنبه 92/4/15  
ارسال پرینت نمرات به اداره آموزش                               چهارشنبه 92/4/19  

* با توجه به بخش نامه وزارت علوم در خصوص هم زمانی تاریخ امتحانات پایان ترم نیم سال دوم 92-91 با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 92/1/18 اصلاحات فوق انجام پذیرفت.

 


آخرین اخبار

استاد دانشگاه شیراز در شمار سرآمدان آموزشی کشور
استاد دانشگاه شیراز در شمار سرآمدان آموزشی کشور
استاد دانشگاه شیراز در شمار سرآمدان آموزشی کشور دکتر رحمت‌الله مرزوقی، استاد دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز، به‌عنوان «استاد سرآمد آموزشی کشوری» معرفی شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه شیراز به نقل از وزارت علوم، روز یکشنبه، ۱۱تیرماه...
معرفی سه استاد دانشگاه شیراز به‌عنوان استاد نمونه کشوری
معرفی سه استاد دانشگاه شیراز به‌عنوان استاد نمونه کشوری
سه عضو هیأت‌علمی از دانشگاه شیراز به‌عنوان استاد نمونه‌ی کشوری معرفی و تقدیر شدند. به‌گزارش روابط‌عمومی دانشگاه شیراز به‌نقل از روابط‌عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آیین تقدیر از اعضای هیأت‌علمی نمونه کشوری با حضور دکتر محمدعلی زلفی‌گل، وزیر...
آیین تکریم و معارفه مدیران آموزشی دانشگاه شیراز
آیین تکریم و معارفه مدیران آموزشی دانشگاه شیراز
آیین تکریم و معارفه‌ی مدیران امور آموزشی، استعدادهای درخشان و برنامه‌ریزی و توسعه‌ی آموزشی دانشگاه شیراز برگزار شد. در این آیین که روز شنبه ۲۰ آبان‌ماه، باحضور اعضای هیأت‌رئیسه‌ دانشگاه شیراز و جمعی از معاونان آموزشی دانشکده‌ها و یاوران علمی دانشگاه...
برگزاری دوره آموزشی تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
برگزاری دوره آموزشی تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
دوره تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی با حضور دکتر نقی زاده در روزهای 24 و 25 آبان ماه در سالن دکتر مصطفوی برگزار گردید.
برگزاری دوره آموزشی اکوسیستم نوآوری و تجاری سازی فناوری
برگزاری دوره آموزشی اکوسیستم نوآوری و تجاری سازی فناوری
دوره آموزشی اکوسیستم نوآوری و تجاری سازی فناوری در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 17 و 18 آبان ماه در سال کنفرانس دکتر مصطفوی بصورت هیبریدی برگزار گردید.