تقویم آموزشی

تقویم آموزشی


(تقویم آموزشی سال تحصیلی 1404-1403)

برنامه زمان بندی و تقویم آموزشی نیمسال اول 1404-1403 (به روز رسانی 8 تیرماه 1403)

برنامه زمان بندی و تقویم آموزشی نیمسال دوم 1404-1403 (به روز رسانی 8 تیرماه 1403)

(تقویم آموزشی سال تحصیلی 1403-1402)

برنامه زمان بندی و تقویم آموزشی نیمسال اول 1403-1402 (به روز رسانی 14شهریورماه 1402)

برنامه زمان بندی و تقویم آموزشی نیمسال دوم 1403-1402 (به روز رسانی 14شهریورماه 1402)

(تقویم آموزشی سال تحصیلی 1402-1401)  

برنامه زمان بندی و تقویم آموزشی نیمسال اول 1402-1401 (به روز رسانی 3 شهریورماه 1401)

برنامه زمان بندی و تقویم آموزشی نیمسال دوم 1402-1401 (به روز رسانی 3 شهریورماه 1401)

(تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400)  

برنامه زمان بندی  و تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400 (به روز رسانی 11خردادماه 1400)

برنامه زمان بندی و تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401-1400 (به روز رسانی 11خردادماه 1400)

[تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399]

برنامه زمان بندی  و تقویم آموزشی نیمسال اول 1400-1399 (به روز رسانی 12 اسفندماه 99)

برنامه زمان بندی و تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1399  (به روز رسانی 12 اسفندماه 99)

[تقویم آموزشی سال 99-1398]

برنامه زمان بندی سال تحصیلی 99-98

 

 [تقویم آموزشی سال 98-1397]

برنامه زمان بندی سال تحصیلی 98-97

 

 [تقویم آموزشی سال 97-1396]

برنامه زمان بندی سال تحصیلی 97-96

 

 [تقویم آموزشی سال 96-1395]

برنامه زمان بندی سال تحصیلی 96-95

 

 [تقویم آموزشی سال 95-1394]

برنامه زمان‌بندی سال تحصیلی 95-94

 

[تقویم آموزشی سال 94-1393]

                                                                برنامه زمان بندی نیم سال اول 94-93

                      عنوان                      از تاریخ                          تا تاریخ
      ثبت نام مقدماتی دانشجویان               یک شنبه 93/2/21                 چهارشنبه 93/2/31
     برنامه ریزی درسی نیم سال                  شنبه 93/3/3                    شنبه 93/3/31

                                                                 تقویم آموزشی نیم سال اول 94-93

                 عنوان               از تاریخ             تا تاریخ         تأیید استاد مشاور
        ثبت نام مرحله اول            شنبه 93/6/8            دوشنبه 93/6/10  
        ثبت نام مرحله دوم         سه شنبه 93/6/11             جمعه 93/6/14  
         شروع کلاس ها                                  شنبه 93/6/22  
         حذف و اضافه          دوشنبه 93/7/7           سه شنبه 93/7/8   از دوشنبه 93/7/14 تا چهارشنبه 93/7/16
 امتحان میان ترم اول ریاضی (1) و (2)                                  جمعه 93/8/9  
 امتحانات میان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی منتخب

      صبح روزهای پنج شنبه 93/8/15 و جمعه 93/8/16 و

      صبح روزهای پنج شنبه 93/8/22 و جمعه 93/8/23

 
 امتحان میان ترم دوم ریاضی (1) و (2)                                  جمعه 93/9/14  
           حذف نهایی           شنبه 93/9/15          یک شنبه 93/9/16  
         ارزشیابی اساتید         سه شنبه 93/9/18         چهارشنبه 93/10/10  
 پایان کلاس های نیم سال اول                                  چهارشنبه 93/10/10  
 امتحانات پایان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی      صبح روزهای شنبه 93/10/13 لغایت شنبه 93/10/20  
    امتحانات دروس تخصصی         شنبه 93/10/13          شنبه 93/10/27  
         مهلت ورود نمرات                                  چهارشنبه 93/11/8  
 ارسال پرینت نمرات به اداره آموزش                                  شنبه 93/11/18  

                                                             برنامه زمان بندی نیم سال دوم 94-93

                      عنوان                      از تاریخ                        تا تاریخ
       ثبت نام مقدماتی دانشجویان              دوشنبه 93/10/1                   دوشنبه 93/10/8
       برنامه ریزی درسی نیم سال             سه شنبه 93/10/9                 چهارشنبه 93/10/24

                                                                 تقویم آموزشی نیم سال دوم 94-93

              عنوان               از تاریخ               تا تاریخ         تأیید استاد مشاور
          ثبت نام مرحله اول          شنبه 93/10/27         دوشنبه 93/10/29  
          ثبت نام مرحله دوم         سه شنبه 93/10/30           جمعه 93/11/3  
           شروع کلاس ها                                   شنبه 93/11/11  
            حذف و اضافه        یک شنبه 93/11/26         دوشنبه 93/11/27    از دوشنبه 93/12/4 تا چهارشنبه 93/12/6
     پایان کلاس های اسفند                                   چهارشنبه 93/12/20  
 امتحان میان ترم اول ریاضی (1) و (2) و (3)                                   جمعه 93/12/22  
  امتحانات میان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی منتخب

   صبح روزهای پنج شنبه 94/1/27 و جمعه 94/1/28 و

   صبح روزهای پنج شنبه 94/2/3 و جمعه 94/2/4

 
 امتحان میان ترم دوم ریاضی (1) و (2) و (3)                                   جمعه 94/2/25  
            حذف نهایی           یک شنبه 94/2/27          دوشنبه 94/2/28  
        ارزشیابی اساتید          چهارشنبه 94/2/30         چهارشنبه 94/3/20  
  پایان کلاس های نیم سال دوم                                   سه شنبه 94/3/19  
  امتحانات پایان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی    صبح روزهای پنج شنبه 94/3/28 لغایت پنج شنبه 94/4/4  
     امتحانات دروس تخصصی         از روز یک شنبه 94/3/24 لغایت دوشنبه 94/4/8  
       مهلت ورود نمرات                                   شنبه 94/4/18  
  ارسال پرینت نمرات به اداره آموزش                                   سه شنبه 94/4/23  

 

 

[تقویم آموزشی سال 93-1392]

                                                              برنامه زمان بندی نیم سال اول 93-92

                       عنوان                        از تاریخ                           تا تاریخ
         ثبت نام مقدماتی دانشجویان              سه شنبه 92/2/24                   سه شنبه 92/2/31
         برنامه ریزی درسی نیم سال               چهارشنبه 92/3/1                   چهارشنبه 92/3/29

                                                                 تقویم آموزشی نیم سال اول 93-92

             عنوان               از تاریخ               تا تاریخ        تأیید استاد مشاور
       ثبت نام مرحله اول             شنبه 92/6/9           دوشنبه 92/6/11         چهارشنبه 92/6/20
       ثبت نام مرحله دوم          سه شنبه 92/6/12            جمعه 92/6/15         چهارشنبه 92/6/20
       شروع کلاس ها                                  شنبه 92/6/23  
        حذف و اضافه           دوشنبه 92/7/8        سه شنبه 92/7/9 شنبه 92/7/13 و یک شنبه 92/7/14
 امتحان میان ترم اول ریاضی (1) و (2)                                  جمعه 92/8/3  
امتحانات میان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی منتخب

                      پنج شنبه 92/8/9 و جمعه 92/8/10

                     پنج شنبه 92/8/16 و جمعه 92/8/17

 
 امتحان میان ترم دوم ریاضی (1) و (2)                                  جمعه 92/9/15  
           حذف نهایی          یک شنبه 92/9/17          دوشنبه 92/9/18       سه شنبه 92/9/19
          ارزشیابی اساتید          سه شنبه 92/9/19        چهارشنبه 92/10/11  
     پایان کلاس های نیم سال اول                                  چهارشنبه 92/10/11  
 امتحانات پایان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی           صبح روزهای شنبه 92/10/14 لغایت شنبه 92/10/21  
    امتحانات دروس تخصصی           شنبه 92/10/14           شنبه 92/10/28  
        مهلت ورود نمرات                                  چهارشنبه 92/11/11  
 ارسال پرینت نمرات به اداره آموزش                                  یک شنبه 92/11/22  

                                                             برنامه زمان بندی نیم سال دوم 93-92

                       عنوان                        از تاریخ                          تا تاریخ
         ثبت نام مقدماتی دانشجویان                  یکشنبه 92/10/1                 یک شنبه 92/10/8
         برنامه ریزی درسی نیم سال                  دوشنبه 92/10/9                 دوشنبه 92/10/23

                                                                تقویم آموزشی نیم سال دوم 93-92

                عنوان             از تاریخ               تا تاریخ       تأیید استاد مشاور
       ثبت نام مرحله اول         شنبه 92/10/28         دوشنبه 92/10/30         چهارشنبه 92/11/9
       ثبت نام مرحله دوم         سه شنبه 92/11/1           جمعه 92/11/4         چهارشنبه 92/11/9
       شروع کلاس ها                                  شنبه 92/11/12  
         حذف و اضافه        یک شنبه 92/11/27         دوشنبه 92/11/28          شنبه 92/12/3
امتحان میان ترم اول ریاضی (1) و (2) و (3)                                  پنج شنبه 92/12/22  
   پایان کلاس های اسفند                                  چهارشنبه 92/12/21  
امتحانات میان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی منتخب

                      پنج شنبه 93/1/28 و جمعه 93/1/29

                      پنج شنبه 93/2/4 و جمعه 93/2/5

 
امتحان میان ترم دوم ریاضی (1) و (2) و (3)                                  جمعه 93/2/26  
            حذف نهایی         یک شنبه 93/2/28           دوشنبه 93/2/29          سه شنبه 93/2/30
         ارزشیابی اساتید         سه شنبه 93/2/30          چهارشنبه 93/3/21  
پایان کلاس های نیم سال دوم                                  چهارشنبه 93/3/21  
  امتحانات پایان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی        صبح روزهای پنج شنبه 93/3/22 لغایت پنج شنبه 93/3/29  
    امتحانات دروس تخصصی         * از روز شنبه 93/3/24 لغایت سه شنبه 93/4/3  
        مهلت ورود نمرات                                  شنبه 93/4/14  
ارسال پرینت نمرات به اداره آموزش                                  سه شنبه 93/4/24  

* با توجه به اینکه در تاریخ های 5، 6 و7 تیرماه، آزمون سراسری برگزاری می گردد؛ از تعیین تاریخ امتحان برای بعدازظهرِ روز سه شنبه 93/4/3 خودداری شود.

 

[تقویم آموزشی سال 92-1391]

                                                                برنامه زمان بندی نیم سال اول 92-91

                        عنوان                      از تاریخ                          تا تاریخ
           ثبت نام مقدماتی دانشجویان               دوشنبه 91/3/1                   دوشنبه 91/3/8
           برنامه ریزی درسی نیم سال               سه شنبه 91/3/9                   چهارشنبه 91/3/24

                                                               تقویم آموزشی نیم سال اول 92-91

                  عنوان                  از تاریخ                  تا تاریخ        تأیید استاد مشاور
         ثبت نام مرحله اول            شنبه 91/6/11           دوشنبه 91/6/13           شنبه 91/6/25
         ثبت نام مرحله دوم          سه شنبه 91/6/14            جمعه 91/6/17           شنبه 91/6/25
         شروع کلاس ها                                   شنبه 91/6/25  
         حذف و اضافه            یک شنبه 91/7/9           دوشنبه 91/7/10          چهارشنبه 91/7/12
امتحان میان ترم اول ریاضی (1) و (2)                                   جمعه 91/8/5  
امتحانات میان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی منتخب

                     پنج شنبه 91/8/18 و جمعه 91/8/19

                     پنج شنبه 91/8/25 و جمعه 91/8/26

 
امتحان میان ترم دوم ریاضی (1) و (2)                                   جمعه 91/9/17  
            حذف نهایی           یک شنبه 91/9/19           دوشنبه 91/9/20           چهارشنبه 91/9/22
           ارزشیابی اساتید           سه شنبه 91/9/21         چهارشنبه 91/10/13  
پایان کلاس های نیم سال اول                                 چهارشنبه 91/10/13  
امتحانات پایان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی        صبح روزهای جمعه 91/10/15 لغایت پنج شنبه 91/10/21  
     امتحانات دروس تخصصی           شنبه 91/10/16          یک شنبه 91/11/1  
       مهلت ورود نمرات                                 چهارشنبه 91/11/11  
ارسال پرینت نمرات به اداره آموزش                                  دوشنبه 91/11/23  

                                                             برنامه زمان بندی نیم سال دوم 92-91

                        عنوان                      از تاریخ                         تا تاریخ
          ثبت نام مقدماتی دانشجویان              یک شنبه 91/10/3                 یک شنبه 91/10/10
          برنامه ریزی درسی نیم سال              دوشنبه 91/10/11                 دوشنبه 91/10/25

                                                                  تقویم آموزشی نیم سال دوم 92-91

                    عنوان                  از تاریخ                تا تاریخ      تأیید استاد مشاور
         ثبت نام مرحله اول         یک شنبه 91/11/1         سه شنبه 91/11/3          شنبه 91/11/14
         ثبت نام مرحله دوم         چهارشنبه 91/11/4           جمعه 91/11/6          شنبه 91/11/14
          شروع کلاس ها                                 شنبه 91/11/14  
           حذف و اضافه        یک شنبه 91/11/29          دوشنبه 91/11/30          شنبه 91/12/5
امتحان میان ترم اول ریاضی (1) و (2)                          صبح روز چهارشنبه 91/12/23  
  پایان کلاس های اسفند                                 چهارشنبه 91/12/23  
امتحانات میان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی منتخب

                   پنج شنبه 92/1/22 و جمعه 92/1/23

                   پنج شنبه 92/1/29 و جمعه 92/1/30

 
امتحان میان ترم دوم ریاضی (1) و (2)                                 جمعه 92/2/13  
            حذف نهایی            یک شنبه 92/2/22           دوشنبه 92/2/23          چهارشنبه 92/2/25
          ارزشیابی اساتید            سه شنبه 92/2/24           چهارشنبه 92/3/1  
پایان کلاس های نیم سال دوم                                 چهارشنبه 92/3/1  
 * امتحانات پایان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی          صبح روزهای پنج شنبه 92/3/2 لغایت پنج شنبه 92/3/9  
   * امتحانات دروس تخصصی              از روز پنج شنبه 92/3/2 لغایت دوشنبه 92/3/20  
        مهلت ورود نمرات                                 شنبه 92/4/15  
ارسال پرینت نمرات به اداره آموزش                               چهارشنبه 92/4/19  

* با توجه به بخش نامه وزارت علوم در خصوص هم زمانی تاریخ امتحانات پایان ترم نیم سال دوم 92-91 با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 92/1/18 اصلاحات فوق انجام پذیرفت.