تست

تست


 

     دکتر محسن محمدی   

 

  سمت :

 مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی

  مرتبه علمی:

استادیار

  تحصیلات :

دکترای تخصصی مهندسی مکانیک

  شماره تماس :

071-36134791

  دورنگار:

071-36286420

 آدرس پست الکترونیکی:

mohsen_mohammadi@shirazu.ac.ir