سلسله‌جلسات بررسی مسائل و مشکلات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها

سلسله‌جلسات بررسی مسائل و مشکلات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها


در ادامه‌ی سلسله‌جلسات حوزه‌ی معاونت آموزشی دانشگاه شیراز، با معاونان آموزشی و کارشناسان آموزشی دانشکده‌ها، جلساتی مجزا و اختصاصی با هر دانشکده طی روزهای مختلف برگزار گردید.

در این جلسات که با حضور دکتر رضا قاسمی، مدیر تحصیلات تکمیلی، دکتر علی اصغر چالمه، مدیر امور آموزشی، معاونان و کارشناسان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها، معاون و کارشناسان مدیریت امور آموزشی دانشگاه، کارشناس امور آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه و کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ترتیب یافت، به بررسی مسائل آموزشی و موانع موجود در حوزه‌ی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی در سطح دانشکده‌ها پرداخته شد.

این جلسات که برای اولین‌بار در سطح دانشگاه و به‌صورت اختصاصی برای هر دانشکده برگزار شد، در سه محور اصلی تاکید داشت: نخست، آشنایی بیشتر مدیران و کارشناسان آموزشی و حوزه‌ی ستادی دانشگاه با کارشناسان دانشکده‌ها از نزدیک، دوم رصد مسائل آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها با جزئیات بیشتر و پی بردن به مسائل هر دانشکده به‌صورت خاص و سوم، استمرار این جلسات به‌صورت دائمی و بازدید از دانشکده‌ها برای حل و فصل و تسهیل امور آموزشی.

به موازات این سلسله جلسات بسیاری از فرایندهای آموزشی و امور جاری در حوزه‌ی معاونت آموزشی دانشگاه تسهیل گردید. همچنین مسائلی که در این جلسات بدان پرداخته شد، درنهایت جمع‌بندی و مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.