مدیریت امور آموزشی - امور اداری و دبیرخانه و بایگانی

مدیریت امور آموزشی - امور اداری و دبیرخانه و بایگانی


                   

امور اداری و دبیرخانه

                    شرح وظایف : ثبت ورود و خروج و ارسال  نامه ها            

    نام شماره اتاق سمت
  8  دبیرخانه
آقای حجازی فر 12 متصدی امور دفتری
آقای تقی پور 12 نامه رسان

 

بایگانی

شرح وظایف : بایگانی پرونده ها ی دانشجویان

 
    نام شماره اتاق سمت
آقای روحانی   6 مسئول بایگان
آقای وفایی سعدی   2 بایگان
آقای حیدری   2 بایگان

 

تماس با مدیریت امور آموزشی

آدرس شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز
تلفن 36460911 - 36133960 - 36133961
دورنگار 36460916
پست الکترونیک viceedu@shirazu.ac.ir
صندوق پستی 7194684334