مدیریت امور آموزشی-مدیر

مدیریت امور آموزشی-مدیر


 

     دکتر یوسف مظاهری   

 

  سمت :

 مدیر امور آموزشی

  تحصیلات :

دکترای تخصصی مهندسی مواد

  شماره تماس :

071-36133960

  دورنگار :

071-36460916

 آدرس پست الکترونیکی:

yousef.mazaheri@shirazu.ac.ir