مدیریت امور آموزشی – واحد ها-بایگانی

مدیریت امور آموزشی – واحد ها-بایگانی


(شرح وظایف)

     تشکیل پرونده برای دانشجویان جدید؛ بایگانی مکاتبات در پرونده ها

 

*بایگانی

آقای روحانی

3998

 

آقای وفائی، آقای حیدری 

3998

 

 

 

]

 

 

 

 

 

 

تماس با مدیریت امور آموزشی


 

شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز      

 

 تلفن : 15-13-11-10-36460909

 دورنگار :  36460916

 

پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir

 صندوق پستی : 84334- 71946