نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت تحصیلات تکمیلی-کارمندان

مدیریت تحصیلات تکمیلی-کارمندان


  چارت سازمانی فعلی مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه  
  شرح وظایف معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه   
  شرح وظایف کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی دانشگاه  
  شرح وظایف کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشگاه   
    شماره های تماس و ارتباط با معاون و کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
 

 

پست الکترونیک:   grasch@shirazu.ac.ir