نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت رفتارهای خود آسیب رسان

مدیریت رفتارهای خود آسیب رسان


 

 

 

        شرکت در دوره رایگان می باشد

 

مرکز مشاوره و سبک زندگی دنشگاه با همکاری ستاد طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی  برگزار می کند:

دوره مجازی مدیریت رفتارهای خود آسیب رسان

مدرس:

دکتر چنگیز رحیمی  (مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز)

 

زمان: گروه اول : دوشنبه 29 آبان ماه 1402

         گروه دوم: دوشنبه 6 آذرماه 1402

         از ساعت 13 لغایت 15

 

لینک ثبت نام اساتید دانشگاه شیراز:

Sufa.shirazu.ac.ir

لینک ثبت نام سایر دانشگاه ها:

https://education.shirazu.ac.ir/msb

 

لینک برگزاری دوره  :

http://vroom.shirazu.ac.ir/tavanmandsazi