مدیریت - واحد ها - واحد ثبت نام

مدیریت - واحد ها - واحد ثبت نام


 

 

    اداره پذیرش و ثبت نام  

فریبا زندی                

3971

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام  

 

 

    * کارشناسان 

آقای شریعت

3972

کارشناس مسئول اداره پذیرش و ثبت نام و کارشناس دانشکده کشاورزی

آقای هاشمی

3997

کارشناس دانشکده های مهندسی مواد و عمران- فنآوری های نوین - کازرون

آقای رضایی

3975

کارشناس دانشکده های حقوق  -  صنعت

آقای پذیرش

3989

مکاتبات تاییدیه

خانم جهان بین

3992

مکاتبات تاییدیه

خانم روستاپور

3985

کارشناس دانشکده های هنر و معماری  -  هرمزگان

خانم حاتمی

3987

کارشناس دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

خانم رئیسی

3964

کارشناس دانشکده های شیمی،نفت و گاز - داراب

خانم ملاحسینی

3993

کارشناس دانشکده های دامپزشکی - الهیات

آقای رحیمی

3991

کارشناس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

خانم فرهمند

3981

کارشناس مسئول اداره ثبت سوابق تحصیلی و کارشناس دانشکده آموزشهای الکترونیکی

خانم رضا زاده

3982

کارشناس دانشکده برق و کامپیوتر

آقای منصوری

3990

کمک کارشناس دانشکده های کشاورزی- آموزشهای الکترونیکی- علوم

خانم حسینی

3974

کارشناس دانشکده های پردیس بین الملل یاسوج - گردشگری

خانم نژادعبدی

3977

کارشناس دانشکده های مهندسی مکانیک - آباده

خانم زارعی

3984

کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان و کارشناس دانشکده علوم

خانم وفائی

3986

علوم تربیتی

 

تماس با مدیریت امور آموزشی


 

شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز   

 

 تلفن : 15-13-11-10-36460909

 دورنگار :  36460916

 

پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir

 صندوق پستی : 84334- 71946