نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر-تحصیلات تکمیلی1

مدیر-تحصیلات تکمیلی1


 

     دکتر رضا قاسمی   

 

 

  مرتبه علمی:

 استاد

  تحصیلات :

دکتری تخصصی خاکشناسی

  شماره تماس :

071-36286424

  دورنگار :

071-36286425

 آدرس پست الکترونیکی:

ghasemif@shirazu.ac.ir

 آدرس پست الکترونیکی تحصیلات تکمیلی:

grasch@shirazu.ac.ir