نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سامانه اعطای پایه های تشویقی

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سامانه اعطای پایه های تشویقی


مرکز تعالی تدریس و توانمندسازی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه شیراز دوره‌ی آموزشی « آَشنایی با سامانه اعطای پایه های تشویقی » را در روز سه شنبه 7 آذرماه 1402  جهت اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز برگزار نمود. 

جناب آقای دکتر مسلم باقری (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز) و جناب آقای دکتر محسن محمدی ( مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی) چالش های مراحل انجام کار با سامانه اعطای پایه های تشویقی را مطرح و جلسه با تعامل بین اعضای محترم هیات علمی و مدرسین ادامه یافت.