دفتر مرکزی اجرای آزمون ها ـ آزمون های دانشگاه

دفتر مرکزی اجرای آزمون ها ـ آزمون های دانشگاه


- جدول برگزاری امتحانات پایان ترم دروس عمومی و پایه سرویسی نیمسال اول 99- 98