شورای برنامه ریزی درسی-افراد

شورای برنامه ریزی درسی-افراد


اسامی اعضای شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز

- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه:   آقای دکتر مسلم باقری

- مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه: آقای دکتر محسن محمدی

- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه:  آقای دکتر رضا قاسمی

- مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه: آقای دکتر مسلم علی محمدلو

عضو متخصص برنامه ریزی درسی به انتخاب معاون آموزشی دانشگاه :

- خانم دکتر الهام حیدری

دبیر شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه: 

- آقای دکتر محسن محمدی

نمایندگان دانشکده ها:

- دانشکده کشاورزی: آقای دکتر محسن تقوی- آقای دکتر گلمکانی

- دانشکده علوم:  آقای دکتر عزیزاله عزیزی - آقای دکتر فرشید عبدالهی

- دانشکده مهندسی عمران و مواد:   آقای دکتر محمدجعفر هادیان فرد

- دانشکده مهندسی مکانیک:  آقای دکتر سیدامیر خسروی فرد

- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز:    آقای دکترمحمدکاظم امیری

- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر:  آقای دکتر مرتضی کشتکاران

- دانشکده فناوری های نوین:  خانم دکتر رزا صفایی

- دانشکده ادبیات و علوم انسانی:  آقای دکترعبدالرسول خیراندیش

- دانشکده حقوق و علوم سیاسی:  آقای دکتر حجت مبین

- دانشکده دامپزشکی آقای دکترامین غلامحسینی

- دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی:  آقای دکتر حبیب اله رعنایی

- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی:  خانم دکتر فهیمه کشاورزی

- دانشکده هنر و معماری:   آقای دکترحجت اله عبدی اردکانی

- دانشکده الهیات و معارف اسلامی:  آقای دکترمجتبی جاویدی

- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب: آقای دکتر حمیدرضا بوستانی

 

اعضای کمیته کارشناسی شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه:   آقای دکتر مسلم باقری

- مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی: آقای دکتر محسن محمدی

- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه:  آقای دکتر رضا قاسمی

عضو متخصص برنامه ریزی درسی به انتخاب معاون آموزشی دانشگاه :

- خانم دکتر الهام حیدری

نمایندگان دانشکده ها

  - آقای دکتر محسن تقوی

 - آقای دکتر سیدامیر خسروی فرد

 - خانم دکتر فهیمه کشاورزی

 - آقای دکتر عزیزاله عزیزی