شورای برنامه ریزی درسی-فرم ها

شورای برنامه ریزی درسی-فرم ها


- آئین نامه تدوین و بازنگری برنامه های درسی مصوبه 20-01-1402 وزارت عتف 

ساختار نمونه برنامه درسی مصوبه وزارت عتف

-  آئین نامه تدوین و بازنگری برنامه های درسی دانشگاه شیراز

- برگه شماره (1)، برگه اطلاعات مربوط به رعایت ضوابط مندرج در دستورالعمل وزارتی واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی دانشگاه

- طرح توجیهی بازنگری برنامه درسی دانشگاه شیراز

- پرسشنامه دانش آموختگان

- پرسشنامه کارفرمایان

- قالب برنامه درسی وزارت

 

- دستورالعمل نوگشایی و ایجاد رشته و فرم های مربوطه (word) (pdf)