مديريت امور آموزشی-مدیر- معاون آموزشی

مديريت امور آموزشی-مدیر- معاون آموزشی


* مدیریت شماره جهت برقراری تماس از پیش شماره 3613  استفاده نمائید. آقای دکتر عباسی 3968 اتاق 4 مدیر  آموزش آقای عبدالهی نژاد 3969 اتاق 4 معاون مدیر آموزش خانم پندش 3970 اتاق 4 مسئول دفتر – شماره فکس  36460916