مدیریت امور آموزشی - دبیرخانه و امور اداری

مدیریت امور آموزشی - دبیرخانه و امور اداری


#            

                        

    ************         امور اداری - دبیرخانه     ***********
          نام         شماره تلفن     شماره اتاق    سمت
 آقای  زمانی        3994                 8    مسئول دبیرخانه
  آقای حجازی فر 3995         12  متصدی  امور دفتری 
   آقای تقی پور 3995         12       نامه رسان