نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت تحصیلات تکمیلی-شرح وظایف

مدیریت تحصیلات تکمیلی-شرح وظایف


 شرح وظایف مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه از بین اعضای هیات علمی دانشگاه و به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه و تایید رئیس (هیات رئیسه) دانشگاه منصوب می شود و دارای مسئولیت های زیر است:
 
 حضور میدانی در بین دانشجویان و اعضای هیات علمی در دانشکده ها به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات ایشان در حوزه تحصیلات تکمیلی 
 شرح وظایف مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه از بین اعضای هیات علمی دانشگاه و به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه و تایید رئیس (هیات رئیسه) دانشگاه منصوب می شود و دارای مسئولیت های زیر است:
 
 رئیس شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
 رئیس کمیته منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
 رئیس کمیته های تخصصی نوگشایی رشته- گرایش های جدید تحصیلات تکمیلی 
 شرکت در جلسات شورای دانشگاه، شورای آموزشی دانشگاه و کمیسیون موارد خاص 
 دانشگاه سیاست گذاری کلان در حوزه تحصیلات تکمیلی به منظور ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش سیاست گذاری کلان به منظور افزایش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اصلاح هرم نسبت دانشجو به استاد 
 سیاست گذاری کلان به منظور افزایش جذب دانشجویان خارجی در مقاطع تحصیلات تکمیلی 
 سیاست گذاری کلان و حمایت از افزایش ارتباطات داخلی و خارجی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق اعزام فرصت مطالعاتی و شرکت در کنفرانس ها و کارگاهها 
 سیاست گذاری به منظور اصلاح و ارتقای فرآیندهای مربوط به تحصیلات تکمیلی در اتوماسیون آموزشی و تعریف فرآیند های جدید 
 سیاست گذاری کلان در راستای حذف مراحل غیر ضروری و روان تر شدن امور تحصیلات تکمیلی 
 سیاست گذاری کلان به منظور توزیع عادلانه و متوازن دانشجویان تحصیلات تکمیلی بین همکارن هیات علمی 
 نظارت بر برگزاری همه مراحل آزمون های دکتری نیمه متمرکز دکتری و ممتازین ارشد و دکتری 
 نظارت بر اعلام ظرفیت های کارشناسی ارشد و دکتری و ورود آنها در پرتال سازمان سنجش 
 نظارت بر حسن اجرای فرآیند های آموزشی و آیین نامه ها و مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه 
 نظارت بر عملکرد همه کارمندان و کارشناسان، کارشناس مسئول و معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
 نظارت بر اجرای آیین نامه ها و مصوبات تحصیلات تکمیلی در دانشکده ها و بخش ها با همکاری معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ها 
 حضور میدانی در بین دانشجویان و اعضای هیات علمی در دانشکده ها به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات ایشان در حوزه تحصیلات تکمیلی