نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منوی دوره های آموزشی توانمندسازی اعضای هیات علمی

منوی دوره های آموزشی توانمندسازی اعضای هیات علمی


                    

   
       
روش و مدیریت تحقیق (گروه علوم انسانی، علوم تربیتی، علوم انسانی) روش و مدیریت تحقیق (گروه کشاورزی و دامپزشکی)    
       
 
       
اکوسیستم نوآوری و تجاری سازی تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی مدیریت رفتارهای خود آسیب رسان  
       
 

 

دوره آموزشی مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی

 

دوره آموزش از طریق هنر

 

سومین نشست حرفه ای اعضای هیات علمی

 
       
 

 

دوره آموزشی روش و مدیریت تحقیق مهندسی

 

 

 دوره آموزشی اخلاق حرفه ای تدریس

 

دوره آموزشی ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان

 

 
 
دوره آموزشی منش استادی (شاگردپروری) دوره آموزشی طراحی و اجرای دوره های  تدریس هیبریدی

 

دوره آموزشی ضوابط و مقررات دانشگاهی
 

 
       
 
       
دوره آموزشی آموزه های کاربردی حقوق دوره آموزشی طراحی  طرح درس و محتوای دوره

دوره آموزشی فنون مشاوره و مهارتهای ارتباط با دانشجویان

 

 

 

 

 

دوره آموزشی مسئولیت پذیری اجتماعی

دوره آموزشی فرسودگی شغلی نشست حرفه ای اعضای هیات علمی  
 
دوره آموزشی تکنیک های ارزیابی اثربخش دستاوردهای یادگیری

 

دوره آموزشی روش و مدیریت تحقیق (گروه علوم انسانی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی)
 

دوره آموزشی آشنایی با آیین نامه پایه های تشویقی