نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری از «بازدید مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش با همکاری انجمن علمی تخصصی رباتیک دانشگاه از شرکت افزار کیمیای فارس»

گزارش تصویری از «بازدید مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش با همکاری انجمن علمی تخصصی رباتیک دانشگاه از شرکت افزار کیمیای فارس»