دفتر مرکزی اجرای آزمون ها- اطلاعیه ها

دفتر مرکزی اجرای آزمون ها- اطلاعیه ها


* توزیع کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم دروس عمومی و پایه سرویسی نیمسال اول 99-98