مدیریت تحصیلات تکمیلی-مدیر

مدیریت تحصیلات تکمیلی-مدیر


دکتر محمدرضا طلایی

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی:مهندسی شیمی 

  mrtalaiekh@yahoo.com
  سوابق آموزشی - پژوهشی 
 شماره تماس:36286424 دورنگار: 36286425 آدرس پست الکترونیکی: Grasch@shirazu.ac.ir